หลักสูตร การดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานใหม่

วิธีการลดปัญหาอัตราการลาออกของพนักงานใหม่สูง และเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรทำอย่างไรได้บ้าง

หัวข้ออบรม:
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดูแลบุคลากร
• ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• กลยุทธ์และแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

กรณีศึกษาองค์กรตัวอย่าง
• ตัวอย่างการดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
• วิธีการลดช่องว่างระหว่างพนักงานเก่ากับพนักงานใหม่

รูปแบบและกิจกรรมเพื่อดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานใหม่ต่อองค์กร
• โปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program)
• การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ชื่นชม และให้รางวัล
• การเชื่อมโยงเครื่องมือดิจิตอลและเทคโนโลยีกับการดูแลพนักงานใหม่
• วิธีการทำให้การปฐมนิเทศมีความน่าสนใจ สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์

การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในองค์กร
• เหตุผลที่ควรทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร
• บทบาทและหน้าที่ของพี่เลี้ยง
• ทักษะที่จำเป็นสำหรับพี่เลี้ยงมืออาชีพ
• แนวทางการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ

23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 6,000 บาทสมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/07.23-newemployee/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :