หลักสูตร การบริการด้วยใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร

ศึกษาเคล็ดลับในงานบริการ เพื่อผลตอบแทนที่จะได้รับ

หลักสูตร การบริการด้วยใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร

หัวข้ออบรม:
• ความหมายของการบริการลูกค้า
• ทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า
• บุคลิกภาพของนักบริการมืออาชีพ
• เคล็ดลับการบริการลูกค้าแบบโดนใจ
• ประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริการที่ดี
• การใช้เสียงเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• อวัจนภาษาและวัจนภาษาที่เหมาะสมกับการให้บริการ
• มีความเชื่อมั่น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและสนุกกับงาน
• ค้นหาความต้องการของลูกค้า และช่วยเหลือลูกค้าตามความต้องการนั้น
• ความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้า บริหารการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
• การจำลองสถานการณ์จริง/บทบาทสมมติต่อการบริการลูกค้า

17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 7,000 บาทสมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/07.17-servicemind/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :