Special Report

รายละเอียดริ้วขบวน

"ชุดโบราณ" สุดประณีต สมพระอิสริยยศ

เครื่องแต่งกายในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน ใช้เครื่องแต่งกายตามแบบโบราณราชประเพณี ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีทั้งหมด 1,599 ชุด สำหรับเจ้าพนักงานและกำลังพลที่เข้าร่วมริ้วขบวนต่างๆ รวม 16 แบบ ได้แก่

แบบที่ 1 นำริ้ว

(เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง 1 นาย) การแต่งกาย สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำ ยอดเกี้ยว เสื้อ-นอกขาวแบบราชการแขนทุกข์ รัดประคดแดงดอกขาว นุ่งผ้าเชิงม่วง ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 2 ธงสามชาย

(นายทหารบก 2 นาย) การแต่งกาย สวมหมวก-หูกระต่ายแดงขลิบลูกไม้ใบข้าว เสื้อ-อัตลัดสีแดง นุ่งผ้าเกี้ยวลาย รัดประคดโหมดเทศสีแดง ถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 3 ประตูหน้าและประตูหลัง

(เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง 2 นาย) การแต่งกาย สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำยอดเกี้ยว เสื้อนอกขาวแบบราชการแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิง รัดประคดแดงดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 4 ชุดกลองชนะแดงลายทอง

(ทหารบก 160 นาย) แบ่งเป็น กลองชนะเงิน กลองชนะทอง และชุดฉุดชักราชรถพระนำ ร่วมด้วยชุดฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถเชิญพระโกศ 216 นาย และพนักงานลากเกรินหางนาค อีก 8 นาย (จัดจากกรมสรรพาวุธทหารบก) ทั้งหมดแต่งกายสวมหมวกกลีบลำดวนแดงขลิบเหลือง เสื้อปัสตูแดงขลิบเหลือง กางเกงปัสตูแดงขลิบเหลือง ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 5 ชุดจ่าปี่ 2 นาย และจ่ากลอง 2 นาย

(เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง) การแต่งกาย สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว เสื้อเข้มขาบไหม เข็มขัดแถบทองหัวครุฑ กางเกงมัสรู่ไหม ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 6 ชุดผู้กำกับเสลี่ยงกลีบบัวและผู้ควบคุมคนหามเสลี่ยงกลีบบัว

(ทหารบก) การแต่งกาย สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำยอดเกี้ยว เสื้อนอกขาวแขนทุกข์ นุ่งผ้าเกี้ยวลาย รัดประคดแดงดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 6 ชุดผู้กำกับเสลี่ยงกลีบบัวและผู้ควบคุมคนหามเสลี่ยงกลีบบัว

(ทหารบก) การแต่งกาย สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำยอดเกี้ยว เสื้อนอกขาวแขนทุกข์ นุ่งผ้าเกี้ยวลาย รัดประคดแดงดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 7 ชุดแตรฝรั่ง

กำลังพล 20 นาย แตรงอน กำลังพล 28 นาย สังข์ กำลังพล 4 นาย (ทหารเรือ) การแต่งกาย สวมหมวกปัสตูแดงทรงกรวยปลายพู่ขาว เสื้อปัสตูแดงปลายแขนบานขลิบเหลือง กางเกงปัสดูแดงขลิบเหลือง ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 8 ชุดฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด

พระนำฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังพระนำ เครื่องสูงปักหักทองขวาง ฉัตรเครื่องสูงปักหักทองขวางหลังพระยานมาศสามลำคาน (ใช้กำลังพลทหารบก 90 นาย) แต่งกาย สวมหมวกลอมพอกหางเหยี่ยวสีแดง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรู่ไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 9 ชุดสนมเชิญพัดยศพระนำ

(เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง 1 นาย) การแต่งกาย สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำ ยอดเกี้ยว เสื้อนอกแบบราชการแขนทุกข์สีขาว นุ่งผ้าเกี้ยวลาย รัดประคดสีแดงดอกขาว ถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 10 ชุดคานหามเสลี่ยงกลีบบัวพระนำ

คนหามพระยานมาศสามลำคาน (รวมกำลังพล 120 นาย) การแต่งกาย สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ ยอดจุก เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรู่ไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 11 ชุดบังพระสูรย์พระนำ

สัปทนตาด พัดโบก ภูษามาลาประคอง สารถีถือแพนหางนกยูง (กำลังพล 12 นาย ทหารบก) การแต่งกายสวมหมวกลอมพอกขาวมีดอกไม้ไหว เสื้อนอกขาวทับด้วยเสื้อครุยแถบใหญ่ นุ่งผ้าเกี้ยวลาย ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 12 ชุดอินทร์พรหมเชิญจามร

(กำลังพล 16 นาย ทหารบก) การแต่งกาย สวมหมวกทรงประพาส โหมดเทศยอดเกี้ยว เสื้ออัตลัดสีเขียวใช้กับอินทร์ สีแดงใช้กับพรหม กางเกงมัสรู่ไหม นุ่งผ้าเกี้ยวลายทับ รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าขาว รองเท้าดำ

แบบที่ 13 ชุดผู้บอกขบวน

(เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง 1 นาย) การแต่งกาย สวมหมวกประพาสเยียรบับยอดเกี้ยว เสื้อเยียรบับ รัดประคดโหมดเทศ

แบบที่ 14 ชุดมหาดเล็ก

เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้าและพระแสงหว่างเครื่องหลัง มหาดเล็กหลวงคู่แห่พระศพและมหาดเล็กเชิญพระแสงลายตีนตองนั่งที่ชานพระมหาพิชัยราชรถ 4 นาย ผู้ควบคุมกำกับพระแสงหว่างเครื่องหน้าหลัง (นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธ) การแต่งกาย สวมหมวกทรงประพาสสีน้ำเงินยอดเกี้ยว เสื้อนอกสีขาวแขนทุกข์ นุ่งผ้าม่วงเชิงเงิน รัดประคดสีน้ำเงินดอกขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 15 ชุดอินทร์พรหม

เชิญพุ่มต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง (กำลังพลอย่างละ 8 นาย ทหารชั้นประทวน) การแต่งกาย อินทร์สวมหมวกกำมะหยี่สีเขียวทรงเทริด พรหมสวมหมวกกำมะหยี่สีแดงทรงเทริด อินทร์สวมเสื้อกำมะหยี่สีเขียวคอบัวติดขลิบ พรหมสวมเสื้อกำมะหยี่สีแดงคอบัวติดขลิบ กางเกงสนับเพลานุ่งทับผ้าเกี้ยวลาย รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ

แบบที่ 16 ชุดตำรวจหลวงคู่

แห่พระศพ 2 ข้าง ข้างละ 10 นาย (นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธ) การแต่งกาย สวมหมวกทรงประพาส กำมะหยี่สีดำยอดเกี้ยว เสื้อสักหลาดสีน้ำเงิน รัดประคดไหมทองพู่แดงสายกระบี่ นุ่งผ้าม่วงเชิง ถุงเท้ายาวขาว รองเท้าหนังสีดำ


นายรุ่งโรจน์ ไมตรีวงษ์ หัวหน้าฝ่ายคลังราชพัสดุพิธี สำนักพระราชวัง กล่าวว่า ชุดทั้งหมดเป็นแบบที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาแล้ว เพียงแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องการตัดเย็บให้แตกต่างออกไปตามยุคสมัย เนื่องจากเนื้อผ้าบางชิ้นไม่สามารถจัดหาได้แล้วในปัจจุบัน บางอย่างใช้เนื้อผ้าทดแทนได้ แต่ก็ยังคงไว้ตามแบบแผนโบราณราชประเพณีให้มากที่สุด และเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้ว จะนำไปเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายคลังราชพัสดุพิธี สำนักพระราชวัง

ส่งต่อให้ผู้อื่น พิมพ์ข่าวหน้านี้


"ประเวศ" หวั่น ปัญหา "เขาพระวิหาร" บานปลาย

จำนวนคนดู 0 คน
ราษฎรอาวุโส ประเวศ วะสี แนะรัฐบาลเจรจาทางการทูตกับกัมพูชา หลังยื่นคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารต่อยูเนสโก หวั่นปัญหาบานปลาย

[ 15:14 น. ]
ยอดผู้ติดเชื้อหวัด 2009 ทะลุ 1,000 ราย
" วิชิต" ลั่นฟ้องคนปูดแผนตากสิน 2 โยง “ทักษิณ”
กัมพูชาเสริมกำลังเขาพระวิหาร
ส.ส.เพื่อไทย ร่วมอวยพรวันเกิด "ไตรรงค์"