สิทธิประโยชน์นักลงทุน ใน EEC

สิทธิประโยชน์นักลงทุน ใน EEC
4 ธันวาคม 2560
1182
 

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่ทันสมัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงอุตสาหกรรม และพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับพื้นที่

อีกกลไกสำคัญ คือมาตรการด้านการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ซึ่งได้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขึ้นในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนของไทย

โดยบีโอไอได้มีการปรับปรุงมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนาที่เข้มข้นตามเป้าหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 สำหรับโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน และยังนับเป็นครั้งแรกที่มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย และยังมีความยืดหยุ่นเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

สำหรับประเภทกิจการที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารแห่งอนาคต เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การบิน เคมีชีวภาพและปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร และกิจการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น กิจการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและโลจิสติกส์ กิจการด้านการวิจัยและพัฒนา และบริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยนักลงทุนจะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมจากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจะให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก และของที่นำเข้ามาเพื่อการวิจัยและพัฒนา การให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายและให้วีซ่าทำงาน 5 ปี เพื่อดึงดูดนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิ์การเช่าที่ดินราชพัสดุถึง 50 ปี และสามารถพิจารณา ต่ออายุอีก 49 ปี มีการลดหย่อยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้บริหารชาวต่างชาติของบริษัทที่มาตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์บริหารเงิน หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาค ถึงร้อยละ17 ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอาเซียนรวมถึงการให้สิทธิประโยชน์สูงสุด การเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปีจากเดิมไม่เกิน 8 ปี สำหรับกิจการ อาทิ กิจการวิจัยและพัฒนา มีเทคโนโลยีขั้นสูง มีความร่วมมือสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สำหรับบีโอไอกับอีอีซี เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าลงทุนพื้นที่อีอีซี นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งระบบ One-stop Service อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ให้บริการข้อมูลข่าวสาร การขออนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ การค้า การส่งออก นำเข้า ในจุดเดียว

โดยสิทธิประโยชน์ที่มีความยืดหยุ่นขึ้นนี้น่าจะเป็นผลดีต่อนักลงทุน ในการได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สุด ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือของทางการในการดึงดูดการลงทุน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว

       

 

 

แชร์ข่าว :
Tags:
EEC