79 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

79 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
11 พฤษภาคม 2560
3980
 

มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และมาตรฐานระดับ Advance HA พัฒนาสู่ความทันสมัยและพร้อมแล้วที่จะให้บริการด้วยคุณภาพการรักษา และการดูแลเอาใจใส่ท่านดุจญาติมิตร

 

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีมาตรฐานการบริการเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ แต่กำหนดอัตราค่าบริการแบบโรงพยาบาลมูลนิธิ

ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ ให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา ทั้งผู้ป่วยที่ชำระเงินเอง ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายจากบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพ ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ผู้ป่วยประกันสังคม และผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้การสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

การพัฒนาโรงพยาบาลตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป้าหมายให้ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และมาตรฐานระดับ Advance HA มีการขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลด้วยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด (Sub-Specialty) ในหลากหลายสาขา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ในเชิงกว้างมากขึ้น โรงพยาบาลมีการจัดหาเครื่องตรวจวินิจฉัยพิเศษ เช่น เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI), เครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan 160 Slices), เครื่องฉีดสีสวนหัวใจ (Cath Lab) ฯลฯ การปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เช่น จัดอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นต้น

 

วิสัยทัศน์  หัวเฉียวก้าวไกล มั่นใจมาตรฐาน ประทับใจบริการ โรงพยาบาลเพื่อสังคม

พันธกิจ    :  รักษาพยาบาลด้วยคุณธรรมอย่างมีคุณภาพ พร้อมพัฒนามาตรฐาน

                 เพื่อความพอใจของผู้มาใช้บริการและประโยชน์สุขของสังคม

คำขวัญ    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีคุณธรรม

ค่านิยมคุณภาพ  :  เมตตาทุกชนชั้น ยึดมั่นวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

 

ศักยภาพทางการแพทย์

โรงพยาบาลฯ มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลรองรับผู้ป่วยนอกปีละ 500,000 ราย มีเตียงรองรับผู้ป่วย 338 เตียง โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ครอบคลุมทุกสาขาโรค รวมกว่า 300 ท่าน

 

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ให้บริการดูแลทั้งการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้านหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มั่นใจในการดูแลรักษาทั้งในช่วงวิกฤตและโรคหัวใจเรื้อรังอย่างครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab), การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ เช่น ลิ้นหัวใจผิดปกติ ผนังหัวใจรั่ว โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ, การผ่าตัด By Pass หลอดเลือดหัวใจ, การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิด เช่น ลิ้นหัวใจผิดปกติ ผนังหัวใจรั่ว, การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

 

 

ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด

ให้บริการรักษาพยาบาลทารกที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมากกว่าทารกปกติ เช่น ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบอาการผิดปกติ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร เป็น โดยกุมารแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด รองรับด้วยหอผู้ป่วยไอซียูทารกแรกเกิด พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย

 

 

ศูนย์ฉุกเฉิน

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลที่เชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และรถพยาบาลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก (Mobile ICU)

 

ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ

ให้การช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุ  ด้วยทีมแพทย์ – พยาบาล เฉพาะทางเวชศาสตร์วิกฤต ทั้งยังมีบริการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตในนาทีวิกฤต” รวมถึงบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่ ณ สถานที่ต่างๆ

 

คลินิกอายุรกรรม

รักษาโรคทางอายุรกรรม มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป และอายุรศาสตร์เฉพาะทาง ได้แก่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด, โรคระบบประสาทและสมอง, โรคระบบทางเดินอาหารและตับ, โรคระบบทางเดินหายใจ,โรคไต, โรคเลือด, โรคมะเร็ง, โรคติดเชื้อ, โรคผิวหนัง, โรคข้อและภูมิคุ้มกัน, จิตแพทย์

 

ศูนย์เบาหวาน

ให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อและเบาหวาน และทีมสหวิชาชีพ เพื่อการรักษาโรคที่ครอบคลุมจากโรคแทรกซ้อน เช่น เบาหวานขึ้นตา โรคไต โรคหัวใจ การเป็นแผลเรื้อรังจนอาจถูกตัดเท้า เป็นต้น

 

คลินิกสูตินรีเวช

ให้บริการรักษาโรคทางนรีเวช บริการคลอดบุตร ด้วยโปรแกรมคลอดบุตรเหมาจ่าย โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง มีคลินิกเฉพาะทาง และมีบริการต่างๆ ได้แก่ บริการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดโรคทางนรีเวชด้วยวิธีส่องกล้อง, บริการให้คำปรึกษาผู้มีบุตรยาก, บริการฝากครรภ์และคลอดบุตร ทั้งแบบธรรมชาติและแบบผ่าคลอด, คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์, คลินิกตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์, คลินิกวางแผนครอบครัว

 

คลินิกเด็ก

ให้บริการรักษาโรคสำหรับเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี  โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีกุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ได้แก่ กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคระบบประสาทและสมอง, โรคเลือด, โรคไต, โรคภูมิแพ้, โรคระบบทางเดินหายใจ, ศัลยกรรมเด็ก, โรคทางเดินอาหารและตับ, โรคทางการเจริญเติบโต ต่อมไร้ท่อและเบาหวาน  มีบริการตรวจพัฒนาการเด็ก บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เป็นโปรแกรมตามช่วงอายุวัย และวัคซีนเสริม

 

คลินิกศัลยกรรม

ให้บริการทั้งศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีบริการต่างๆ ได้แก่ ศัลยกรรมประสาทและสมอง, ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ, ศัลยกรรมเส้นเลือด, ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ,ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงาม, คลินิกเต้านม, ศัลยกรรมปอด, ศัลยกรรมมือ, คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะด้วยวิธีการผ่าตัดแบบเปิดและแบบส่องกล้อง

คลินิกกระดูกและข้อ

ให้บริการรักษาโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระดูกและข้อ และบริการต่างๆ ได้แก่ บริการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก, โรคกระดูกพรุน, บริการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็นผ่านกล้อง, โรคข้อเสื่อม, โรคกระดูกสันหลัง, ศัลยกรรมกระดูกในเด็ก, โรคเวชศาสตร์การกีฬา รักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา, คลินิกลดปวดและการฝังเข็ม

 

คลินิกหู คอ จมูก

ให้บริการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบหู คอ จมูก โดยแพทย์โสต ศอ นาสิก ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ โรคความผิดปกติของช่องหู, โรคภูมิแพ้ต่างๆ, โรคไซนัสและการผ่าตัดด้วยกล้อง

 

 

คลินิกตา

ให้บริการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ โรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, โรคกระจกตา, โรคต้อหิน ต้อกระจก ต้อชนิดต่างๆ, จักษุตกแต่งผ่าตัดเปลือกตา, โรคกล้ามเนื้อตา, ผ่าตัดลอกต้อเนื้อโดยใช้เยื้อหุ้มรก, บริการตรวจวัดลานสายตา (Visual Field Perimetry), บริการตรวจจุดรับภาพและขั้วประสาทตาด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ (Ocular Coherence Tomography)

 

คลินิกทันตกรรม

ให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปากทุกสาขา ได้แก่ ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมรากฟัน, โรคเหงือก, ทันตกรรมเด็ก, ทันตกรรมประดิษฐ์และการจัดฟัน

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพ โดยมีการจัดชุดตรวจสุขภาพที่หลากหลายให้เลือกตามความเหมาะสมกับอายุ และความเสี่ยง โดยให้บริการทั้งแบบรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ ทั้งในและนอกสถานที่

 

คลินิกผิวพรรณและความงาม

ให้บริการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ ให้บริการรักษาโรคผิวหนังทั่วไป และบริการด้านเสริมความงาม ได้แก่ โรคผิวหนังทั่วไป, รักษาริ้วรอยและกระชับผิวหน้า, บริการกำจัดขนถาวร, บริการลดกระชับรูปร่าง, มีเครื่องมือและวิธีการต่างๆ เช่น RF IPL Yag-Laser โบท็อก อิเล็คโตรพอเรชั่น เมโสไร้เข็ม ไอออนโต โฟโน เป็นต้น

 

ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง มีเครื่องฟอกไตบริการถึง 55 เครื่อง ด้วยระบบการฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง

 

ห้องผ่าตัด

มีจำนวนถึง 8 ห้อง บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีการพัฒนาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสูง เปิดให้บริการผ่าตัดตลอด 24 ชั่วโมง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง มีเครื่องดมยาสลบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการผ่าตัดในทุกระบบโรค ทั้งแบบเปิดและแบบส่องกล้อง อาทิ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ การผ่าตัดคลอดบุตร โรคทางนรีเวช ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงาม ผ่าตัดเปลี่ยนข้อกระดูก สะโพก ข้อเข่า ฯลฯ 

หอผู้ป่วยหนัก

รองรับผู้ป่วยอาการหนักที่มีความต้องการรับการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

 

ห้องคลอด และ ICU ทารกแรกเกิด

รองรับการคลอดบุตรด้วยทีมสูตินรีแพทย์และกุมารแพทย์ที่ชำนาญและมีความเชี่ยวชาญสูงในการดูแลคุณแม่และลูกน้อย  โดยมีกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด ให้การดูแลทารกแรกเกิดทุกราย พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการคลอดบุตรที่ปลอดภัย และมีหอผู้ป่วยหนักสำหรับการดูแลทารกแรกเกิด

 

แชร์ข่าว :
Tags: