อธิการบดี ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่

24 สิงหาคม 2561
693

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 1st Inspiration talk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายสุดพิเศษ "1st Inspiration talk" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งวงการการศึกษาไทย และมีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษามากว่า 30 ปี ได้สละเวลามาแบ่งปันความรู้และประะสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิด โดยในตอนหนึ่งของการบรรยาย ท่านได้ให้แง่คิดแก่ลูกๆบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU ว่า "จงเติม DOT ในตัวเองให้หลากหลาย วันนึงจะได้นำมาใช้ อย่าจำกัดตัวเอง"

ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าหลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เป็นผู้แทนนักศึกษาฯ มอบพวงมาลัยให้แก่ ท่านอธิการบดี SPU เพื่อแสดงความขอบคุณ ณ ห้องเรียน ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยกระบวนการเรียนรู้ในวันแรกนักศึกษาได้รับโจทย์ในการดำเนินการด้วยตัวเองและสรุปสิ่งที่ได้รับร่วมกันโดยมีโค้ชช่วยเชื่อมโยงสู่รายวิชาด้วย

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณะบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยลัยศรีปทุม ได้ปฎิรูปการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ โดยเปิดคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้นักศึกกษาเลือกเรียนรายวิชาตามที่ตนชอบและถนัด ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงให้กับอุตสาหกรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU ถือเป็นการพลิกโฉมหน้าสู่การศึกษายุคใหม่ ที่ไม่ใข่การนั่งเรียนและจดบันทึกตามอาจารย์สอนในห้องเรียนตามวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียน มาเป็นการบูรณาการการเรียน โดยนักศึกษาสามารถกำหนดรายวิชาที่ตัวเองต้องการศึกษาด้วยตนเอง มีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยง(Cosch) คอยชี้แนะเท่านั้น และการเรียนการสอนมุ่งให้นักศึกษาเกิดทักษะ 4 ประการคือ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแนวโน้มการศึกษาดังกล่าว ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต ขึ้นอยู่กับวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนว่าวิชาศาสตร์ใดมากกว่ากัน

นักศึกษาทุกคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นไม่ควรนั่งเรียน ฟังอาจารย์เลคเชอร์แบบเดิมๆเหมือนกัน ทั้งชั้นเรียน ในขณะที่ผู้ประกอบการ ปัจจุบันไม่ได้สนใจเรื่องปริญญาบัตร แต่สนใจว่านักศึกษามีทักษะใดบ้างที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ดังนั้นนักศึกษาจึงควรมีสืทธิ์ที่จะเลือกเรียนในส่ิงที่ชอบเรียนในสิ่งที่คิดว่าใช่สำหรับตนเอง ผศ.ดร.วิรัช รองอธิการบดี กล่าว

แชร์ข่าว :
Tags: