กสร. ใช้ GLP ดัน สีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและเกษตรยั่งยืน

23 กรกฎาคม 2561
1310

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา ส่งเสริม GLP ในกิจการมันสำปะหลัง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ได้ร่วมมือกับบริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเลขานุการสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน สถานประกอบกิจการและแกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตร อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP โดยได้มีการให้ความรู้และประโยชน์ของการนำ GLP ไปใช้ในกิจการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชนตำบลมิตรภาพในอำเภอสีคิ้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP (Good Labour Practices) ไปใช้ในกิจการมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิต

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า พื้นที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นตำบลนำร่องในการขับเคลื่อน " สีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืนต้นแบบ" ในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม ซึ่งในมิติภาคสังคมยั่งยืนนั้น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่นำ GLP ไปใช้ในกิจการของตนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าถึงสิทธิแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ มีค่าตอบแทนที่ถูกต้อง มีความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะการใช้สารเคมี มีเสรีภาพ มีสวัสดิการที่เหมาะสม และแสดงให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้ถึงการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบ  ทางสังคมด้านแรงงานของผู้ประกอบการไทยอีกทางหนึ่งด้วย

แชร์ข่าว :
Tags: