“โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ”

16 กรกฎาคม 2561
563

ชูความสำเร็จ“โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร” เป็นศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชนและต้นแบบปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกร    

 

บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้ “โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ” ชูความสำเร็จ“โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร” เป็นศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชนและต้นแบบปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกร  

 

นายสมพร เจิมพงศ์   รองกรรมการผู้จัดการบริหาร  ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า  “โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร”  เป็นการสร้างธุรกิจฟาร์มสุกรรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจัดทำเป็นสวนป่านิเวศในฟาร์มสุกร  มีการนำของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสุกร นำปุ๋ยและมูลสุกรมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ใช้ประโยชน์จากน้ำปุ๋ยมูลสุกรที่ผ่านการบำบัดในกระบวนการผลิตมาใช้รดต้นไม้  ใส่ปุ๋ยมูลสุกรให้ต้นไม้ เป็นต้น  

 

นอกจากนี้  มีการพัฒนาโครงการฯ สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับชุมชน สถานศึกษาในท้องถิ่น และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี และยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน

 

“การดำเนินโครงการในปีนี้  เข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  เตรียมนำ QR Code มาใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนรู้ในสวนป่าชุมชนด้วย”  นายสมพร กล่าว

 

 

นายพิเชษฐ์  ใหญ่แก่นทราย  ประธานหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร  กล่าวว่า ปัจจุบัน จำนวนต้นไม้ในโครงการฯ มีมากถึง  18,240 ต้น ชนิดของพันธุ์ไม้มากกว่า 220 ชนิด เป็นพันธุ์ไม้หายาก 142 ชนิด ไม้ทั่วไป 78 ชนิด  มีการแบ่งโซนป่านิเวศ 6 ประเภท ประกอบด้วย  ป่าชายน้ำ  ป่าเศรษฐกิจ  ป่าเบญจพรรณ  ป่าพันธุ์ไม้หายาก ป่าเต็งรัง และป่านิเวศแนวป้องกัน ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่  มีแนวโน้มเติบโตเป็นป่านิเวศที่สมบูรณ์ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน   เป็นแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติที่ผสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม      

 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 -  มิถุนายน 2561 มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ รวม  4,479  คน  อาทิ คณะรัฐมนตรีว่าการสหภาพแรงงาน ประเทศพม่า คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนวัชรวิทยากำแพงเพชร นักวิชาการและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะครูโรงเรียนบ้านหินลาด จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น    

 

โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร   ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  เข้าร่วม “โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ” เมื่อปี  2557 พลิกพื้นที่ว่างเปล่าในฟาร์มสุกรเป็นป่านิเวศ และศูนย์เรียนรู้ป่านิเวศในชุมชน  โดยในช่วงเริ่มต้นโครงการฯ มีเกษตรกรในโครงการ ผู้นำชุมชน  ผู้บริหารซีพีเอฟ พนักงาน หน่วยราชการ สถานศึกษาในท้องถิ่น ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่า ณ  ศูนย์เรียนรู้สวนป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  มีส่วนร่วมดูแลร่วมกับซีพีเอฟ ถือเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง และในระยะต่อไปจะต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบการปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกรแห่งแรกของประเทศ   ./

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: