สำนักงบประมาณของรัฐสภา จัดงานเสวนาวิชาการประจำปี 2561

15 พฤษภาคม 2561
2020

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งานสัมมนาวิชาการของสำนักงบประมาณของรัฐสภา เป็นการนำเสนอผลงานการศึกษาและติดตามการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการ จำนวน 4 แผนงานบูรณาการ ได้แก่

1) แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
3) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
4) แผนงานบูรณาการในมิติเชิงพื้นที่ (Area) : กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก

โดยงานเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภาของ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา ได้พัฒนาความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
วิจัยด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภาและ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนักวิเคราะห์งบประมาณได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ วิภาค แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้ง ขอเชิญผู้สนใจผู้มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์
อันจะนำไปสู่การยกระดับการจัดทำรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักงบประมาณของรัฐสภา จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

แชร์ข่าว :
Tags: