TNR ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

17 เมษายน 2561
560

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11พฤษภาคม 2561

นายมีชัย วีระไวทยะ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัทฯ นายอมร ดารารัตนโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือTNR ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11พฤษภาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน Record Date

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All