มกอช.เสริมเขี้ยวเล็บ

14 มีนาคม 2561
358

โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์  ผู้ผลิตและผู้รวบรวมผักและผลไม้สดในพื้นที่แปลงใหญ่ทั่วประเทศมกอช.รุกขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์  ผู้ผลิตและผู้รวบรวมผักและผลไม้สดในพื้นที่แปลงใหญ่ทั่วประเทศ  หวังยกระดับโรงคัดบรรจุเข้าสู่มาตรฐาน” มกษ 9035    เพิ่มขีดความสามารถด้านแข่งขันผักและผลไม้สดของไทยในตลาดโลก      

นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์     เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)   กล่าวว่า   ปัจจุบันการแข่งขันสินค้าผักและผลไม้สดทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น ประกอบปัจจัยภายในประเทศที่มักจะประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำเป็นประจำทุกปี     มกอช.จึงได้เร่งขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ภายใต้แผนการพัฒนาการเกษตร 5ปี (2560-2564) พุ่งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในและตลาดโลก  

ล่าสุด มกอช.ได้มอบป้ายโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ.9035) ในพื้นที่แปลงใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยให้แก่  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก จำกัด จ.พิษณุโลก   ซึ่งสินค้าจากโรงคัดฯที่ผ่านการรับรองสามารถตามสอบได้ด้วยเทคโนโลยีการใช้สมาร์ทโฟนสแกนเครื่องหมาย “คิวอาร์ เทรซ”(QR Trace) และเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศให้การยอมรับ   ซึ่งในอนาคต มกอช.มีแผนที่จะผลักดันสินค้าภายใต้ระบบดังกล่าวเข้าสู่ตลาด ดีจีทีฟาร์มดอทคอม หรือ www.dgtfarm.com   เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของเกษตรกร และให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือช้อปปิ้งสินค้าเกษตรและอาหารได้โดยตรง    
          

ทั้งนี้  ที่ผ่านมามกอช.ได้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์  ผู้ผลิตหรือผู้รวบรวมผักและผลไม้สดและเอกชนกว่า 100รายจากจังหวัดต่างๆที่เป็นแหล่งผลิตผักและผลไม้ที่สำคัญ    ในการเพื่อเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP    มาตรฐาน GMP   การตามสอบด้วย QR Code และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสุ่มตรวจสารพิษด้วย test kit  เป็นต้น สำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด  เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง   และนำไปวางแผนและควบคุมดูแลการผลิตพืชผักและผลไม้ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยมากขึ้น  สอดคล้องตามมาตรฐาน มกษ. ซึ่งในอนาคตหากเกษตรกรและผู้ประการผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวมากขึ้น   จะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงจากปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ  ที่สำคัญจะผลักดันให้ผักและผลไทยเป็นที่ยอมรับของของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น   โดยผักและผลไม้สดในเป้าหมายได้แก่  มะม่วง  มังคุด  ทุเรียน  ส้มโอ  ฝรั่ง  ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาว  กะหล่ำปลี เป็นต้น

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: