งาน “รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

17 กรกฎาคม 2560
384

17 สิงหาคม 2560เวลา 09.00 – 15.00 น. ณห้องพาโนรามา 1 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560เวลา 09.00 – 15.00 น. ณห้องพาโนรามา 1 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิทเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ SMEs ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตของอุตสาหกรรมไทย เสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างสมดุล ทั้งความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน

โดยใช้ความรู้นำทางและมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ผ่าน 9 อุปนิสัยสำคัญจากการบูรณาการหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ตลอดจนการมีภูมิคุ้มกัน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ “ประเทศไทย 4.0”เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบนเวทีโลก

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวเป็นการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณสัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม กรรมการผู้จัดการกลุ่มริเวอร์โปร กรุ๊ปและคุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สามารถสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ www.ftpi.or.th/event/14729สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 425 (ธนัญญา) 429 (วัชชิระ) E-mail: promotion@ftpi.or.th

 

 

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

ทุ่ม3หมื่นล้านตรึง‘ดีเซล30บาท’