“อสม.ออนไลน์”

19 มิถุนายน 2560
470

นวัตกรรมไทย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก ITU&UN


“อสม.ออนไลน์”แอปพลิเคชันด้านสาธารณสุขของไทยคว้ารางวัลระดับโลกจากITU&UNตอบโจทย์การนำนวัตกรรมดิจิทัลพัฒนางานสาธารณสุขไทยตามนโยบายไทยแลนด์4.0รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ เดินหน้า AIS Digital For Thais สนับสนุนให้อสม.ได้ใช้งานแอปพลิเคชันที่ได้รับรางวัลระดับโลกด้วยการจัดประกวดการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลระบบสุขภาพของประชาชน และประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)กล่าวว่า ในฐานะที่ทำหน้าที่กำกับดูแลภาคเอกชน ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม รู้สึกภาคภูมิใจที่บริษัทเอกชนได้ให้ความสำคัญและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการนำเทคโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของประเทศเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์4.0

ทั้งนี้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ AIS เป็นภาคเอกชนอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งไม่ใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมไปส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ประเทศต่างๆทั่วโลกก็ยังเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก เช่น การที่สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ(International Telecommunication Union:ITU)และองค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN)

ได้จัดประกวดโครงการ WSIS Project Prizes 2017ให้แก่ประเทศสมาชิก ITU ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิทเซอร์แลนด์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมโลก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)และให้เกิดความร่วมมือระดับโลก

จากวิสัยทัศน์ของ AIS ภายใต้แนวคิด Digital For Thais ที่มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น โดยได้พัฒนา“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุข จนได้รับรางวัล WSIS 2017Prizes Winnerจากเวทีระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่กำลังจะทำให้ประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย ดังนั้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะทำให้การบริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสาธารณสุขยั่งยืน โดยได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้บริการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพของประเทศไทย      

โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบบริการสาธารณสุขภาพของประเทศไทยซึ่งการที่AISพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จนคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก ITUและUN ในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบของนวัตกรรมทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประเทศไทยมี eHealthที่เข้มแข็ง และกลายเป็นสาธารณสุขดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์4.0

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ AIS กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider บริษัทฯมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามที่ AIS ได้ประกาศวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้แนวคิด Digital For Thais”โดยเน้นย้ำนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆไปส่งมอบให้กับลูกค้าและคนไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับรากฐานหลักของประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรมและผู้ประกอบการ OTOP ด้านการศึกษา และStart Up ซึ่งความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนจะทำให้นโยบายรัฐบาลก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

ขณะเดียวกัน AIS ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข และสุขภาพของคนไทย ให้ทั่วถึงมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข โดยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว และทั่วถึงขึ้น รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงแพทย์และการดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

 

จากการที่ AIS นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข ทำให้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพประจำปี2017(WSIS 2017Prizes Winner)จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union (:ITU)และองค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN)ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน ทุกเพศ ทุกวัย และกระจายสู่พื้นที่ต่างๆอย่างเสมอภาค อีกทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติSustainable Development Goals (SDGs)โดยในปีนี้ AIS เป็นบริษัทฯจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

“นับเป็นรางวัลที่เราคนไทยควรร่วมยินดีและภาคภูมิใจเพราะนี่คือรางวัลของพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขกว่า 1 ล้านคนที่มีจิตอาสาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนอยู่ทั่วประเทศ จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยความโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้ง่ายได้ง่าย ที่สร้างคุณูปการแก่สังคม ประเทศและมนุษยชาติ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมแห่งข้อมูล”

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่าAIS ได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามายกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยทุกคน เพื่อดูแลชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทุกส่วนสู่ความยั่งยืน เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่พบในการทำงานร่วมกับชุมชนคือ งานสาธารณสุขชุมชนมีความสำคัญ และจำเป็นต่อชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้ เนื่องจากเชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตของคนไทยก้าวไปอีกขั้น และซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์4.0

สำหรับ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ถือเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการทำงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต. และอสม.ให้ยกระดับคุณภาพการทำงาน และการสื่อสารให้บุคลากรด้านสาธารณสุขชุมชนดียิ่งขึ้นเพราะมีการทำงานที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นเมนูภาษาไทย และสามารถใช้งานได้กับทุกเครือข่าย แต่ผู้ใช้งานในเครือข่าย AIS จะใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่สำคัญเหมาะกับผู้ใช้งานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากในการพัฒนา เราได้มีการลงพื้นที่ศึกษาการทำงานและความต้องการที่แท้จริงจากกลุ่มรพ.สต. และอสม.

ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขเพื่อให้อสม.เป็น Smart อสม. และได้ใช้แอปพลิเคชันที่คว้ารางวัลระดับโลก AIS จึงได้จัด “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ,รพ.สต.และอสม.มีการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโครงการฯดังกล่าวจะมอบเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่“ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข”มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 และประกาศผลรางวัลผู้ชนะวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สนใจติดต่อสอบถามที่โทร.06 2520 1999 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/aorsoomor ,Facebook Fanpage : อสม.ออนไลน์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส

สุริศา สิทธิวรรณ โทร 098 645 1949 / อิทธิเดช ศุขดวง โทร 061 426 4194

 

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

ดัน‘อู่ตะเภา’ศูนย์ซ่อมไฮเทค