ปปช.ขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สิน

29 พฤศจิกายน 2561
2,453

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ ป.ป.ช.เรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพิ่มเติม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.61 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวสอดคล้องกับการบริหารงานภายในหน่วยงานของรัฐบางแห่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

(1) กรรมการของหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามข้อ 4 (7) 7.8 ดังต่อไปนี้
1.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในกองทุน ตามข้อ 4 (7) 7.8.
1.2 ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามข้อ 4 (7) 7.8.5.1
1.3 ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ตามข้อ 4 (7) 7.8.6.1
1.4 นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัย และสถาบัน ในสถาบันอุดมศึกษา ในกํากับของรัฐ ตามข้อ 4 (7) 7.8.7
1.5 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในองค์การมหาชน ตามข้อ 4 (7) 7.8.8

(2) ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ตามข้อ 4 (7) 7.10 ดังต่อไปนี้
2.1 นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ ตามข้อ 4 (7) 7.10.6
2.2 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามข้อ 4 (7) 7.10.7
2.3 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามข้อ 4 (7) 7.10.8
2.4 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อ 4 (7) 7.10.9
2.5 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ตามข้อ 4 (7) 7.10.10
2.6 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ตามข้อ 4 (7) 7.10.11
(3) กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามข้อ 5”

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/101/77.PDF

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง