ศธ.เปิดเว็ปไซต์ 'dothaiproduct' เชื่อมออนไลน์ของดีการศึกษาชายแดนใต้

27 พฤศจิกายน 2561
2,344

ศธ.เปิดเว็ปไซ้ต์ “dothaiproduct” เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ผลงานจากสถานศึกษาชายแดนใต้ มุ่งเชื่อมต่อโลกการค้าออนไลน์ หวังสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเด็กไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ที่จ.ปัตตานี ในพิธีเปิดการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาแหล่งรวบรวมสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสินค้าประเภทต่างๆขององค์กรทางการศึกษาในระบบเว็บไซต์ ในโครงการ “พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเป็นไปตามการศึกษาในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งที่ผ่านมากระทรวงฯ ยังได้มีการพัฒนาและปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องการกับการใช้ประโยชน์ในยุคดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือในการเรียนการสอนให้สอดคล้องรองรับเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเกิดความอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในด้านการของการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ และเกิดประโยชน์ในวงกว้างก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้ผลงานการคิดค้นจากระบบการศึกษาได้ถูกส่งต่อและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย


จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมพร้อมในการดำเนินการทุกมิติให้มีความครอบคลุมและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด อาทิ การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับทุกภูมิภาค และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ระดับประเทศ รวมถึงการสร้างการรับรู้และถ่ายทอดผลสำเร็จของการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้น


โดยในปี 2561 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการเปิดเว็ปไซ้ต์ที่มีชื่อว่า dothaiproduct.com ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อสำหรับเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสินค้าผลงานของสถานศึกษาต่างๆใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักการศึกษาส่วนหน้า (ศบป.จชต.)


ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำผลงานเด่นๆ หรือสินค้าจากท้องถิ่นต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของนักเรียนนักศึกษาจากภาคใต้ได้นำไปใช้ในวงกว้าง โดยสามารถเลือกดูได้จากเว็ปไซต์ dothaiproduct.com ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์และการติดต่อสถานศึกษานั้นๆโดยตรง รวมถึงข่าวสารกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ที่เข้าถึงทุกกลุ่มคนได้ง่ายและสะดวก รวดเร็วภายใต้ข้อมูลที่มีการอัพเดทเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เป็นการบูรณาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปด้วย สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีผลงานความสำเร็จ หรือชิ้นงานด้านการศึกษาเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญที่จะบอกได้ว่า ระบบการศึกษาของไทยนั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ในอีกทางหนึ่ง


อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า “การเรียนการศึกษานับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติที่รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบ หลักสูตร ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ฉะนั้นระบบการศึกษาก็ต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องไปกับสังคมในยุคปัจจุบันให้ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้บริหารการศึกษาทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติต่อไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง