ป.ป.ช. ออกประกาศผู้ดำรงตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

2 พฤศจิกายน 2561
3,866

ป.ป.ช.ออกประกาศให้ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยื่นบัญชีทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังมี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร โฆษกประธานวุฒิสภา โฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการประธานรัฐสภา เลขานุการรองประธานรัฐสภา เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการประธานวุฒิสภา เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการรองประธานวุฒิสภา

เลขานุการ ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา ผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป รวมทั้ง ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งดํารงตําแหน่งต้ังแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป รวมทั้ง ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ง เทียบเท่าอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

ข้าราชการอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง สําหรับข้าราชการพลเรือน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สําหรับข้าราชการทหาร ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการและ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการคุรุสภา เลขาธิการคุรุสภา

ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลขาธิการวุฒิสภา

โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก

สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช. ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล รองนายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ทั้งนี้ กำหนดตำแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง