หนุนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างดิจิทัลไทยแลนด์

25 ตุลาคม 2561
1,524

"ผช.รมต.กระทรวงดิจิทัลฯ" หนุนสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้างดิจิทัลไทยแลนด์

ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปาฐกถาพิเศษในงานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 NCIT2018 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 InCIT 2018 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยว่า สถาบันการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งสร้างดิจิทัลไทยแลนด์

ดร.พันศักดิ์ กล่าวว่า การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จะเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล และสร้างการปฏิรูปภาครัฐ ดังนั้น เครือข่ายของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประทศไทย จึงมีบทบาทสำคัญของการผลักดันและร่วมมือกันสร้างให้เกิดการพัฒนาคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ได้ต่อไป

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิน บุตรดีสุวรรณ ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะประธานการจัดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 เป็นความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 สถาบัน เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และผลงานวิจัย ที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงการสร้างผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และพัฒนางานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากลยิ่งขึ้น

การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิด Digital Transformation Towards the Smart Nation มีวิทยากรบรรยายพิเศษ คือ Prof.Dr.Peter Haddawy คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ Intelligent Virtual Environments for Surgical Training และ ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายหัวข้อ Smart Transformation Logistics

การนำเสนอผลงานวิชาการ 57 บทความ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. Multimedia and Virtual Reality 2. Data Mining 3. Internet of Things/Mobile Application 4. Computer Bision/Image Processing 5. IT Management/ Web and Internet Technology/ IT Application และ 6. Communications and Networking

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย คณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยรังสิต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10
แชร์ข่าว :
Tags: