13เครือข่ายเภสัชฯจี้ถอนร่างพรบ.ยา ย้ำเปิดประชาพิจารณ์

15 ตุลาคม 2561
9,964

แถลงการณ์ "13 เครือข่ายเภสัชกร" ค้านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับเข้าครม. ระบุขาดหลักธรรมาภิบาล-ไม่โปร่งใสขัดรัฐธรรมนูญ จี้ถอนร่างกลับคืน แล้วเปิดประชาพิจารณ์ไม่น้อยกว่า 15 วัน

แถลงการณ์ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ ชมรมเภสัชกรภาคใต้และ ๑๒ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม คัดค้าน (ร่พระราชบัญญัติยา พ.ศ...... (ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : ฉบับยื่นต่อคณะรัฐมนตรี)

ชมรมเภสัชกรภาคใต้และ ๑๒ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่ ชมรมเภสัชกร ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้, ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา, ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต,ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย ชมรมเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคใต้สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ,สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอออกแถลงการณ์คัดค้าน (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ...... (ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑: ฉบับยื่นต่อคณะรัฐมนตรี) เนื่องจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ...... (ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑: ฉบับยื่นต่อคณะรัฐมนตรี) ผู้รับผิดชอบจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติยา ได้สรุปการรับฟังความคิดเห็นไปฝ่ายเดียวว่า “ชมรมเภสัชกรภาคใต้เห็นด้วยกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ.....ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว” ซึ่งไม่เป็นความจริง

ชมรมเภสัชกรภาคใต้และเครือข่ายยังยึดมั่นในเจตนารมณ์เดิมเสมอมา คือ ต้องการให้ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาฉบับนี้คุ้มครองประชาชนด้านยาอย่างแท้จริง และได้เสนอข้อคิดเห็นต่อผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติยา ฉบับนี้หลายประการ แม้ผู้จัดทำจะได้ปรับแก้ไขในบางประเด็นที่ได้ถกเถียงหรือโต้แย้ง กันไปบางส่วนแล้ว

แต่ปรากฎว่า ผู้จัดทำ(ร่าง) พระราชบัญญัติยา มีการเพิ่มบทบัญญัติที่มีเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญซึ่งไปกระทบกระเทือนความปลอดภัยด้านยาของประชาชนอย่างมาก เข้าไปใน (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ.....ฉบับที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่เคยมีปรากฎมาก่อนใน (ร่าง) พระราชบัญัญัติยา พ.ศ....ฉบับเดิมที่เคยผ่านการทำประชาพิจารณ์ ( ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ http:/lawamendment.go.th เพียงแค่ ๖ วัน เท่านั้น ) จากความเร่งรีบในการแก้ไข และเสนอ (ร่าง ) จึงส่งผลกระทบให้เปลี่ยนแปลงระบบยาของประเทศทั้งระบบ ให้ยิ่งซ้ำเติมปัญหาเดิม โดยไม่คำนึงว่าจะทำลายระบบยาของประเทศและยิ่งทำให้เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชนอย่างร้ายแรงที่สุด และขาดหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยการรับฟังให้รอบด้าน และความโปร่งใส นอกจากนั้นยังไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ด้วย

ชมรมเภสัชกรภาคใต้และ ๑๒ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมจึงขอคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว และขอเรียกร้องให้
๑.ผู้จัดทำ(ร่าง) พรบ.ยา และผู้เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีกล่าวอ้าง บิดเบือนข้อมูลอันเป็นเท็จ จนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและสร้างความเสียหายต่อชมรมเภสัชกรภาคใต้

๒.เสนอให้นำ (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ...... (ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑: ฉบับยื่นต่อคณะรัฐมนตรี) กลับคืนมา และให้เปิดเผย(ร่าง)ต่อสาธารณชน เปิดรับฟังประชาพิจารณ์จากทุกภาคส่วน ในหลายช่องทางอย่างชอบธรรมทั้งกระบวนการ เนื้อหา และระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน รวมถึงปรับแก้อย่างรอบคอบและชอบธรรมในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับความคุ้มครองและมีความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างแท้จริง

ชมรมเภสัชกรภาคใต้ และ ๑๒ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม
(ภญ. สุจิตา กุลถวายพร)
ประธานชมรมเภสัชกรภาคใต้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: