ชาวอีสานส่วนใหญ่ 45.8% พอใจเล็กน้อย กรณีสวัสดิการที่รัฐจัดให้

12 กันยายน 2561
1,728

อีสานโพล เผยคนอีสานส่วนใหญ่ 45.8% พอใจเล็กน้อย กรณีสวัสดิการที่รัฐจัดให้ และส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแห่งชาติ

วันนี้ (12กันยายน 2561) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง “สวัสดิการที่จำเป็นสำหรับคนอีสาน” พบคนอีสานเกินครึ่งพอใจเล็กน้อยถึงมากกับสวัสดิการที่รัฐและหน่วยงานของรัฐจัดให้ ขณะที่เกินครึ่งยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลักการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น สวัสดิการที่คนอีสานเห็นว่าจำเป็นลำดับต้นๆ ได้แก่ การประกันสุขภาพการศึกษา สวัสดิการผู้มีรายได้น้อย  ค่าเลี้ยงดูบุตร การประกันชีวิต และการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งนี้พบว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่พอใจโครงการนี้และขอให้รัฐปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มเติมสวัสดิการให้ดีขึ้นต่อไป

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นคนอีสานต่อสวัสดิการที่รัฐควรจัดให้ประชาชนและประเมินความพึงพอใจโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1,097 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด จากการสอบถามว่าปัจจุบันท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่รัฐและหน่วยงานของรัฐจัดให้กับท่านและครอบครัวมากน้อยเพียงใด พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 45.8 พึงพอใจเล็กน้อย รองลงมา ไม่พอใจเล็กน้อย ร้อยละ 26.6 ร้อยละ 20.8 พอใจมาก และมีเพียงร้อยละ 6.8 ที่ไม่พอใจมาก

ต่อมา สอบถามว่าหากรัฐบาลจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแห่งชาติและเก็บภาษีต่างๆนำเข้ากองทุนเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาจัดสวัสดิการต่างๆเพิ่มขึ้นท่านเห็นด้วยหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.7 ไม่เห็นด้วยเล็กน้อย รองลงมา ร้อยละ 30.3 เห็นด้วยเล็กน้อย ร้อยละ 27.9 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก และมีเพียงร้อยละ 8.1 เห็นด้วยอย่างมาก ตามลำดับ

เมื่อสอบถามว่า สวัสดิการใดบ้างที่รัฐต้องจัดมีให้ประชาชนมากที่สุด  โดยให้เลือกตอบได้เพียง 5 ข้อ พบว่า การประกันสุขภาพเป็นสวัสดิการที่คนอีสานเห็นว่ารัฐต้องจัดมีให้ประชาชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา ร้อยละ 23.8 เลือกด้านการศึกษา ตามมาด้วยร้อย 22.6 เลือกสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย  ร้อยละ 22.6 เลือกค่าเลี้ยงดูบุตร ร้อยละ 21.8 เลือกประกันชีวิต ร้อยละ 21.2  เลือกประกันรายได้เกษตรกร และสวัสดิการด้านอื่นๆ ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมากกว่าร้อยละ 10อาทิ แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เงินชดเชยการว่างงาน เงินชดเชยผลผลิตเสียหาย เงินชดเชยการทุพลภาพ/พิการ และประกันอุบัติเหตุ ขณะที่สวัสดิการที่ถูกเลือกน้อยกว่าร้อยละ 10  ได้แก่ ขนส่งสาธารณะ บำนาญวัยเกษียณ ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย และอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 

เมื่อสอบถามถึงการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ร้อยละ 57.5 ไม่มีบัตรและ ร้อยละ 42.5 มีบัตร ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงความพอใจต่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากผู้ที่มีบัตร พบว่า ร้อยละ 64.4  พอใจ และร้อยละ 35.6 ยังไม่พอใจ

ทั้งนี้เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรมีการปรับปรุงในประเด็นใดมากที่สุด พบประเด็นดังนี้ เช่น เพิ่มวงเงินในบัตรเพิ่มสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในแต่ละพื้นที่  อยากให้เพิ่มร้านค้าที่สามารถใช้บริการได้ให้ครอบคลุมทุกร้าน ปรับปรุงปัญหามีสินค้าให้เลือกน้อย ปรับปรุงวิธีการใช้ไม่ให้ยุ่งยากโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ตรวจสอบสิทธิ์เพื่อป้องกันผู้มีฐานะดีมาใช้สิทธิ์ เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: