'กรณ์' ยื่นนายกฯ-รมว.พลังงาน ซัดปตท.ทำธุรกิจแข่งเอกชนเสี่ยงขัดรธน.

10 กันยายน 2561
11,039

อดีต รมว.คลัง บุกยื่นหนังสือถึง "นายกฯ-รมว.พลังงาน" กรณีบริษัทลูก "ปตท." จะเข้าซื้อหุ้น "โกลว์" มุ่งทำธุรกิจแข่งเอกชน เสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (10ก.ย.) นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ยืนหนังสือร้องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ต่อกรณี ปตท. ประกอบธุรกิจที่เสี่ยงขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๕ “เอาเปรียบประชาชน” ใช้ความได้เปรียบจากความเป็นรัฐวิสาหกิจแข่งขันโดยตรงกับเอกชนรายย่อย

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนว่าคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) มีมติให้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เตรียมการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยซื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในจำนวนประมาณร้อยละ ๖๙ โดยเรื่องการซื้อหุ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามมาตรา ๖๐ แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการรวมกิจการอันก่อให้เกิดการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒

3_42

ซึ่งในกรณีนี้ทางทีมนโยบายพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า การกระทำของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้เกี่ยวข้องมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ซึ่ง กระทบต่อประโยชน์สาธารณะให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และหากคณะกรรมการกำกับกิจการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาอนุญาตไปจะเป็นการฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
คณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ขอยื่น ๔ ข้อประสงค์เพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาดังนี้

๑. ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ยกเลิก ความตั้งใจที่จะรุกคืบเข้าไปในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและยกเลิกแผนการซื้อหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

๒. ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีมีคำแนะนำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้แก่คณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานให้พิจารณาและวินิจฉัยว่าการกระทำของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีความประสงค์ในเข้าไปดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง, เป็นภารกิจที่อยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จึงไม่มีอำนาจกระทำได้ ทั้งยังมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการ แข่งขันในการให้บริการพลังงาน ขัดต่อมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบ กิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐

๓. ด้วยเงินที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ใช้ในการซื้อหุ้นและควบรวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เป็นเงินภาษีของ ประชาชน หากมีการชำระเงินดังกล่าวไปก่อน

4_30

ภายหลังหากปรากฏว่าการกระทำดังกล่าวขัดหรือแย้งกับ รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งยังอาจมี บุคคลที่ต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งจากการกระทำดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาใช้อำนาจหน้าที่สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องหยุดหรือชะลอการชำระเงินใน ธุรกรรมดังกล่าว จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะวินิจฉัยชี้ขาดไปในทางหนึ่งทางใด

๔. ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณากำกับติดตามการดำเนินการตามสามข้อข้างต้นโดยเคร่งครัด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการด้วยความรวดเร็ว พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม โดยรัฐมีหน้าที่ ในการส่งเสริมให้เอกชนและประชาชนมีโอกาสในการประกอบธุรกิจและทามาค้าขายอย่างเสรี

รัฐควรจากัดอานาจของตนไม่เข้าประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน ซึ่งรัฐควรจะเข้าแทรกแซงได้เฉพาะกรณีที่จาเป็น เพื่อป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือในกิจการอันจาเป็นเพื่อรักษาผล ประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ หรือในภารกิจบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่ ‘ภาค เอกชนไม่มีความพร้อม’ เท่านั้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง