โปรดเกล้าฯ 'ปลัด-6อธิบดี' พาณิชย์-คลัง

10 กันยายน 2561
4,021

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ปลัด-6อธิบดี" กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (๙ก.ย.) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๔ ราย ดังนี้
๑. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๒. นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๓. นายวิชัย โภชนกิจ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน
๔. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

...

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง พ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร
๒. นายพชร อนันตศิลป์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต
๓. นายอำนวย ปรีมนวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์
๔. นายยุทธนา หยิมการุณ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๕. นางแพตริเซีย มงคลวนิช พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: