ตลาดจี้‘ไอเฟค’แจงเหตุขอฟื้นฟูกิจการ

28 สิงหาคม 2561
3,972

ตลาดจี้ “ไอเฟค” แจงเหตุยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เหตุมีผลกระทบต่อสิทธิ์ประโยชน์ผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้ขอให้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเฟค ชี้แจงกรณีเจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง  ขณะที่งบการเงินปี 2559 ซึ่งเป็นงบฉบับล่าสุดที่นำส่งตลาดหลักทรัพย์ ไอเฟค ยังมีส่วนผู้ถือหุ้น 3,227 ล้านบาท

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก ไอเฟค แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2561 ว่า เจ้าหนี้รายหนึ่งได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของไอเฟคต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่ง ศาล มีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวแล้ว โดยมีกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 ต.ค.2561

การขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ จึงขอให้ ไอเฟค ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ 30 ส.ค.นี้

ประเด็นที่ขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม คือ 1.ข้อมูลของเจ้าหนี้ผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ได้แก่ ชื่อเจ้าหนี้ มูลหนี้ที่บริษัทเป็นหนี้เจ้าหนี้รายดังกล่าว บุคคลดังกล่าวเริ่มเป็นเจ้าหนี้บริษัทตั้งแต่เมื่อไรและอย่างไร ในกรณีที่รับโอนหนึ้มาจากเจ้าหนี้รายอื่น ขอให้ระบุ ชื่อของผู้โอน รวมถึงความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ IFEC ทั้งในอดตีและปัจจุบัน(ถ้ามี) ของเจ้าหนี้ทื่ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและของผู้โอนหนี้ดังกล่าว

2. สาระสำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เช่น วันที่ยื่นคำร้องฯ สาเหตุที่เจ้าหนี้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ มูลหนี้ที่ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ ชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ (ถ้ามี) โดยขอให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำแผนฯ กับเจ้าหนี้และบริษัทด้วย

3. ตามข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุดที่ IFEC เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 ปรากฏข้อมูลว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,630 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,344 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 3,227 ล้านบาท นั้น ขอให้บริษัทชี้แจงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทเ่ีป็นปัจจุบัน ของบริษัทว่าบริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ อย่างไร
4. แนวทางและกรอบระยะเวลาที่บริษัทต้องดำเนินการต่อศาลฯ ภายหลังถูกยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: