ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท.เข้มคุณสมบัติซีอีโอ-บอร์ดแบงก์

24 มิถุนายน 2561
6,131

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท.เข้มคุณสมบัติซีอีโอ-บอร์ดแบงก์

วันที่ 22 มิ.ย.61 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 7 ฉบับ

1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/146/1.PDF


2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/146/27.PDF


3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/146/35.PDF


4. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/146/66.PDF


5. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/146/70.PDF


6. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/146/74.PDF


7. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคง และแก้ไขปัญหา (recovery plan) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/146/79.PDF

แชร์ข่าว :
Tags: