จี้ 'คิงเพาเวอร์' เลิกผูกขาดดิวตี้ฟรี

23 มิถุนายน 2561
6,783

เดทไลน์ ทอท.เปิดจุดรับส่งสินค้าปลอดภาษี ภายใน 30 วัน จี้ "คิง เพาเวอร์" เลิกผูกขาดดิวตี้ฟรี

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 นางรวิฐา พงศ์นุชิต นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ทำหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยตามที่ เคยไปยื่นหนังสือร้องขอให้นำคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง ประกอบกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2561 รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้กระทรวงคมนาคมในฐานะกำกับดูแล ทอท. รับความเห็นผู้ตรวจการแผ่นดินไปพิจารณา ทบทวนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ 1.ให้ ทอท.จัดหาพื้นที่นอกสัญญาโครงการจัดทำบริการจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร (pick up counter) ในรูปบริการสาธารณะ เพื่อที่ผู้ประกอบการร้านค้าปลอดอากรรายอื่นจะสามารถประกอบกิจการได้

2.ให้ ทอท. ประสานกับ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด หรือ บริษัท คิง เพาเวอร์ดิวตี้ ฟรี จำกัด คู่สัญญา เพื่อให้บริการจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากรกับผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยที่ประสงค์จะส่งมอบสินค้าปลอดอากรแก่ผู้ซื้อ ณ จุดส่งมอบสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้ ทอท.เป็นผู้ประสานระหว่าง บริษัท คิง เพาเวอร์ กับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประสงค์จะใช้จุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร

อย่างไรก็ตาม ในหนังสือยังระบุว่าผู้ตรวจฯ อาศัยอำนาจตามมาตรา 34 กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลใด โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามคำเสนอแนะภายใน 30 วัน แล้วรายงานผลการดำเนินการมายังผู้ตรวจฯ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง