'ศุภนันท์' วอนก.ล.ต. รอผลอุทรณ์ต่อกรมพัฒน์

22 มิถุนายน 2561
2,722

"ศุภนันท์" กรรมการไอเฟค ส่งหนังสือแจงก.ล.ต. รอผลอุทธรณ์คำสั่งกรมพัฒน์ตั้ง 2 กรรมการใหม่

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ได้ส่งหนังสือชี้แจงกลับต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งหนังสือขอให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC ชี้แจงกรณียื่นขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทบทวนคำสั่งหรืออาจใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการว่า เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาของ IFEC อย่างไรภายในระยะเวลา 7 วัน

ขณะที่ใจความสำคัญของหนังสือตอนหนึ่งระบุว่า คำสั่งผลการพิจารณาของหน่วยงานราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา 29 ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการนี้ แต่คำสั่งดังกล่าวไม่ได้พิจารณาถึงรายละเอียดในหนังสือชี้แจงของบริษัทที่มาประกอบกับเอกสารหนังสือบอกกล่าวการนัดประชุม รายชื่อกรรมการลงนามรับทราบและเข้าร่วมการประชุมสำเนารายงานการประชุม ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการทั้งสองครั้งดังกล่าวที่บริษัทได้นำส่งไปแล้วเพื่อประกอบการพิจารณาในคำขอจดทะเบียน ทำให้ผลการพิจารณาของนายทะเบียนดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วน อันเป็นเหตุให้คำสั่งดังกล่าวตกเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ

พร้อมยืนยันว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้นายทะเบียนฯหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาคำขอจดทะเบียนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายก่อน และหากผลการใช้สิทธ์เป็นที่สุดเป็นประการใด เมื่อนั้นหากข้าพเจ้าและบริษัทไม่ดำเนินการตามกฎหมายข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ท่านพิจารณา

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง