ครม.เคาะภาษีน้ำมันดีเซล B20 อัตรา 5.152 บาท/ลิตร

20 มิถุนายน 2561
2,615

ครม.เคาะกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกรมสรรพสามิตกำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกรมสรรพสามิตกำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งเห็นชอบ 1) แนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 2) อัตราภาษีสรรพสามิต B20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และปรับอัตราภาษีน้ำมันดีเซล B7 จาก 5.85 บาท/ลิตร เป็น 5.980 บาท/ลิตร โดยกระทรวงพลังงานจะใช้กองทุนน้ำมันสนับสนุนส่วนต่างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนน้ำมันดีเซล B20 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่ง และค่าโดยสารสาธารณะ รวมทั้ง เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอีกทางหนึ่ง โดยการกำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล B20 คำนวณจากเฉพาะเนื้อน้ำมันดีเซล ไม่ได้คิดภาษีในส่วนของน้ำมันปาล์ม

การจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 นี้ จะให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้า เป็นต้น ซึ่งน้ำมันดีเซล B20 จะจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3 บาท โดยใช้เงินกองทุนน้ำมันเข้ามาสนับสนุน ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานจะประชุมหารือกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 และผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ B20

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง