ตลาดปัดยกเลิกข่าว 'ไอเฟค' เตือนหยุดริดรอนสิทธิผู้ถือหุ้น

14 มิถุนายน 2561
2,876

ตลาดหลักทรัพย์ปัดยกเลิกข่าวมติบอร์ดไอเฟค แจงต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนรับทราบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานว่า ตามที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (IFEC) โดยนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเลิกข่าวสารสนเทศ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นั้น


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่าการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวถือเป็นการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท เนื่องด้วยมีกรรมการบริษัท 2 ราย จาก 3 ราย ตามทะเบียนรายชื่อกรรมการที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็น การดำเนินการตามที่สำ นักงาน ก.ล.ต. ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ 3 ราย เร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการใหม่โดยทันที และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เร่งให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อให้ เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่คณะกรรมการต้องตระหนักและ ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง