ตลาดฯจี้ 'ไอเฟค' แจ้งมติบอร์ด-เร่งประชุมผู้ถือหุ้น

8 มิถุนายน 2561
2,316

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง "ไอเฟค" เร่งจัดการแจ้งมติบอร์ด 23 พ.ค. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบอร์ด และเร่งประชุมหลังเพิกเฉยคำสั่ง ก.ล.ต.

ตามที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC โดยนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ว่ามติการประชุม คณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้น ไม่มีผลตามกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และบริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการเพิ่มเติม 2 รายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม 2 รายตามที่บริษัทยื่นคำขอ ส่งผลให้บริษัทมีกรรมการเพียง 3 ราย ซึ่งต่ำกว่าองค์ประชุมตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกรรมการที่เหลืออยู่มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้สั่งให้กรรมการบริษัทเร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่โดยทันที และให้นายศุภนันท์ ในฐานะผู้รับผิดชอบของ IFEC ต้องดำเนินการเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่23 พฤษภาคม 2561 ที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว

บัดนี้ IFEC ยังไม่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามคำสั่งสั่งของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนกำหนดให้ IFEC มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงที่ที่สำคัญของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ IFEC เร่งแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งขอให้กรรมการเร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง