โปรดเกล้าฯ '13อธิบดีศาลฯ' เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

24 พฤษภาคม 2561
3,276

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "13อธิบดีศาลฯ" ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒๗-๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จํานวน ๑๔ ราย และได้นํารายชื่อดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นํารายชื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จํานวน ๑๔ ราย โดยผู้ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ จํานวน ๑ ราย คงเหลือ ๑๓ ราย ดังนี้

๑. นายวุฒิ มีช่วย อธิบดีศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสดุ
๒. นายฤทัย หงส์สิริ อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๓. นางสุกัญญา นาชัยเวียง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๔. นายกิตดนัย ธรมธัช อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๕. นายอําพน เจริญชีวินทร์ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๖. นายไชยวัฒน์ ธํารงศรีสุข อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๗. นายประสาน บางประสิทธิ์ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุดดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๘. นายโสภณ บุญกูล อธิบดีศาลปกครองสงขลา ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๙. นายจักริน วงศ์กุลฤดี อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๑๐. นางศิริวรรณ จุลโพธิ์ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๑๑. นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์ อธิบดีศาลปกครองระยอง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๑๒. นายจิรศักดิ์ จิรวดี อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๑๓. นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามที่เสนอทุกราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง