กรมสบส. สร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระบบบริการ

21 พฤษภาคม 2561
551

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคจากบริการสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยในยุค 4.0

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง “16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อคนไทย 4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า” เพื่อให้บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม นำไปพัฒนางานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ สู่การจัดการระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 963 คน

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรมที่ใกล้ชิดกับประชาชน ช่วยให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะสุขภาพเหมาะสมกับยุคสมัย มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการสุขภาพตามบริบทพื้นที่ได้ อีกทั้งยังมีความสำคัญในการคุ้มครองระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งจะต้องมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยในยุค 4.0 และมีเครือข่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนางาน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี

ด้านแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะมีคุณภาพตามมาตรฐานและยกระดับคุณภาพสู่สากล พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายและท้องถิ่นในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งการจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน พัฒนางานสุขศึกษาเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

การจัดการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีของการรวบรวม นำเสนอ องค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงานเด่น ในการคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพที่ได้พัฒนามาตลอด 16 ปี ซึ่งเป็นผลงานที่เหมาะสมต่อการนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ทั้งในและนอกสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและขยายผลทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อสม. 100 คน เนื่องในโอกาส 100 ปีการสาธารณสุข อสม.เลิกบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ 12 คน ตำบลจัดการสุขภาพ 12 ตำบล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนต่อเนื่อง 45 คน หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2558-2559 จำนวน 105 หมู่บ้าน โรงเรียนต้นแบบสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2559 จำนวน 41 แห่ง มอบป้าย Thai World Class Spa 24 แห่ง โรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ 107 แห่ง และศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่น 3 แห่ง

20180521022530

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง