'วิษณุ' นั่งหัวโต๊ะหารือประธานคกก.ปฏิรูป 11 ด้าน

17 พฤษภาคม 2561
1,208

“วิษณุ” นั่งหัวโต๊ะหารือประธานคกก.ปฏิรูป 11 ด้าน กางแผนปฏิรูประยะเร่งด่วน 4 กลุ่มตามความสำคัญ เตรียมยึดลานเซนทรัลเวิลด์จัดงานปฏิรูปที่เซนทรัลเวิลด์ 6 มิ.ย.นี้

นายวิษณุ เครืองาม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะกับประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆในวันนี้ (17 พ.ค) เพื่อร่วมหารือและกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด

โดยที่ประชุมได้รับทราบและหารือวาระที่สำคัญโดยได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะดำเนินการผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญและเร่งด่วนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งได้มีการจัดลำดับความสำคัญตามจำเป็นเร่งด่วนและการจัดกลุ่มการสร้างการรับรู้ (Theme) ไว้แล้ว ประกอบด้วย 4 กลุ่มลำดับความสำคัญ ได้แก่ 1. กิจกรรม/โครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที (Quick-win) คือ กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ภายใน 2-3 เดือน ประมาณ 30 กิจกรรม/โครงการ เช่น ป่าชุมชน ปรับปรุงระบบอาชีวศึกษา จัดให้มีทนายความทุกสถานีตำรวจ พลังงานโปร่งใส หมายเลขฉุกเฉินเบอร์เดียว เป็นต้น

2.กิจกรรม/โครงการปฏิรูปที่สำคัญ (Flagship) คือ กิจกรรม/โครงการที่ส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศ รวมประมาณ 110 กิจกรรม/โครงการ 3.กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศอื่น ๆ กิจกรรม/โครงการนอกเหนือจากข้างต้น โดยกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ระหว่างการจัดทำความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานในช่วงที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในระยะ 5ปี (พ.ศ.2561-2565) กับแผนการปฏิรูปประเทศ และส่งกลับให้ สศช. ภายใน 13 มิถุนายน2561

และ 4.กฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่ ประมาณ 80 เรื่อง 6 กลุ่มได้แก่ การสร้างการรับรู้ ได้แก่ แก้จน สร้างอนาคตคนไทย เพื่อปากท้องและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แก้เหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม แก้โกง สร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วมในการปกครองในระบบประชาธิปไตยฯ เปลี่ยนราชการเพื่อประชาชน และ การปฏิรูปเร่งด่วนอื่น ๆ

โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จะเป็นผู้กำกับการดำเนินการตามประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหากประสบอุปสรรคในการดำเนินงาน สามารถแจ้งต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อดำเนินการประสานและขจัดอุปสรรคดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบกรอบแนวทางการสร้างการรับรู้และขยายผลหุ้นส่วนการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ 4 รู้ ได้แก่ รู้จัก สร้างการรับรู้ รู้จำ สร้างการจดจำ รู้จริง สามารถถ่ายทอดต่อได้วงกว้าง และ รู้แจ้ง เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนต่อไป

โดยสำนักงานฯ มีกำหนดการจัดงานมหกรรม Open House ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานเซนทรัลคอร์ด ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิร์ด เพื่อเปิดตัวและปลุกกระแสการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชนและเยาวชนได้รับรู้ถึงแผนปฏิรูปด้านต่าง ๆ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวันประมาณ 1000 คน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง