โปรดเกล้าฯ 'สุรเกียรติ์ เสถียรไทย' เป็นนายกมทร.อีสาน สมัยที่2

17 พฤษภาคม 2561
1,174

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สุรเกียรติ์ เสถียรไทย" เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สมัยที่2

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจาก นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags: