โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ปรเมธี วิมลศิริ' ดำรงตำแหน่งปลัด พม.

16 พฤษภาคม 2561
3,795

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปรเมธี วิมลศิริ” ดำรงตำแหน่งปลัด พม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันนี้ (16 พ.ค.2561) ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายปรเมธี วิมลศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

78963354

แชร์ข่าว :
Tags: