โปรดเกล้าฯ 'นพ.เกษม' เป็นนายกสภา มช. ต่ออีกวาระ

16 พฤษภาคม 2561
3,243

โปรดเกล้าฯ ”นพ.เกษม วัฒนชัย” เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่ออีกวาระ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม วัฒนชัย ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น

เนื่องจาก นายเกษม วัฒนชัย ได้ดํารงตําแหน่ง มาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม วัฒนชัย ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง