เด็กไทย 'น่าห่วง' สอบตกวิชา4.0

26 เมษายน 2561
4,843

Big Data Analysis เด็กไทย 'น่าห่วง' สอบตกวิชา4.0

การศึกษาไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ทักษะจำเป็นและสำคัญมี 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทว่าผลสอบโอเน็ตหรือผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ปลายเดือน มี.ค.2561 เด็กไทยสอบตกทุกวิชา ทั้ง 3 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

2

โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) หากลงลึกจะพบว่าทั้ง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถึงวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของ ป.6 และ ม.3 ไม่ถึงครึ่ง ทุกวิชา แม้ว่าภาษาไทยจะได้คะแนนเฉลี่ยสูง แต่ป.6 ได้คะแนนเฉลี่ย 46.58 คะแนน ม.3 เฉลี่ยที่ 48.29 คะแนน ส่วนวิชาที่คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ป.6 คือ วิชา ภาษาอังกฤษ และม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ขณะที่ระดับม.6
สอบ 5 วิชาโดยเพิ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทยได้คะแนนสูงสุด เฉลี่ยเพียง 49.25 คะแนนเท่านั้น

หลังการสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะจัดส่งคะแนนรายบุคคลไปยังสถานศึกษา เพื่อวางแผนแก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด
เพระคะแนนโอเน็ตยังนำไปใช้เป็นองค์ประกอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.1, ม.4และระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญยังจำเป็นต่อทักษะอาชีพแห่งอนาคตด้วย

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง