ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ พระบรมมหาราชวัง

15 เมษายน 2561
3,367

วันนี้ เวลา 10.41 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุลาลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอพระสุลาลัยพิมาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย สรงพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และสรงน้ำพระบรมธาตุ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิ และสรงน้ำ พระบรมอัฐิ พระอัฐิ ทั่วทุกพระโกศ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์ จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ สํารับภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลําดับ พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ออกประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตรและบนพระที่นั่งกง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิ แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูป ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและพระบรมอัฐิที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เวลา 17.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหอพระนาก พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าพนักงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน ให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานต่าง ๆ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถ ไปสรงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานต่าง ๆ ในพระอาราม เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอพระนาก ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ 5 รูป สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ จบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์อีก 40 รูป

พระสงฆ์สดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์แล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อย ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง