คปภ.ถอดบทเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประกันภัย เผย2ปีสำเร็จ220เรื่อง

18 มีนาคม 2561
3,306

เลขาธิการ คปภ. เผยเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกือบ 2 ปี มีเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยผู้ชำนาญการทั้งสิ้น 277 เรื่อง โดยไกล่เกลี่ยสำเร็จเป็นจำนวน 220 เรื่อง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยด้านการประกันภัยให้กับ ผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน คปภ. โดยระบุว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. ได้มีการออกระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่งกำหนดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยในการระงับ ข้อพิพาทกับบริษัทประกันภัย อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย ให้กับผู้ชำนาญการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีในศาลหรือในหน่วยงานเดิมที่สังกัดมาก่อน โดยได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน คปภ. ไว้แล้วกว่า 40 คน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยโดยผู้ชำนาญการ นับตั้งแต่เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นเวลาเกือบ 2 ปี มีเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยผู้ชำนาญการทั้งสิ้น 277 เรื่อง โดยไกล่เกลี่ยสำเร็จเป็นจำนวน 220 เรื่อง คิดเป็น 79.42% สำหรับการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้มีโอกาสนำเสนอและแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น ประเด็นองค์ความรู้ด้านการประกันภัยของผู้ไกล่เกลี่ย ที่จะต้องมีการปรับตัวให้ก้าวทันพัฒนาการต่างๆ ทางด้านประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเด็นปัญหาที่ผู้แทนบริษัทประกันภัยซึ่งเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจและประเด็นปัญหาเรื่องผู้ร้องเรียนขาดความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ย เป็นต้น

โดยผลที่ได้จากการถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยฯ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักงาน คปภ. ได้จัดให้มี Workshop เรื่องการสื่อสาร เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน การบรรยายความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์และผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริด้วย

เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า สำหรับประเด็นปัญหากรณีตัวแทนบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมไกล่เกลี่ยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าทุกครั้งที่มีการนัดหมายไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงาน คปภ. จะมีหนังสือเชิญบริษัทประกันภัยเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย โดยระบุให้ส่งผู้แทนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมาเข้าร่วมไกล่เกลี่ยด้วยทุกครั้ง แต่ในทางปฏิบัติแล้วบางบริษัทฯ อาจไม่สามารถส่งผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจในการตัดสินใจเด็ดขาดมาเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยได้ ซึ่งทราบว่าผู้ไกล่เกลี่ยหลายท่านได้ให้ตัวแทนของบริษัทประกันภัยประสานผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อหาข้อยุติในประเด็นพิพาทโดยเร็วซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ดี ในส่วนของสำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยจะได้กำชับและทำความเข้าใจกับบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวต่อไป

สำหรับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนไม่มีความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยนั้น ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่ละครั้งผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องอธิบายถึงกระบวนการและระเบียบปฏิบัติในการไกล่เกลี่ย เพื่อให้ผู้ร้องเรียนเกิดความเข้าใจในกระบวนการก่อนที่จะเริ่มดำเนินการไกล่เกลี่ย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ก็จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตั้งแต่ในขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเจ้าหน้าที่ และสอบถามความประสงค์ในกรณีที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ เพื่อให้ผู้ร้องเกิดความเข้าใจซึ่งจะทำให้การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลได้มากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: