ครม.รับหลักการควบคุม เครื่องเล่นในสวนสนุกฉบับใหม่

14 มีนาคม 2561
1,473

ครม.รับหลักการควบคุม เครื่องเล่นในสวนสนุกฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธาน มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงมหาดไทย (มท.) ว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอว่า ปัจจุบันได้มีนวัตกรรมเครื่องเล่นชนิดใหม่เป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องเล่นชนิดเป่าลม และเครื่องเล่นที่อยู่ในสวนน้ำ โดยมีส่วนประกอบหรือลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่นได้ ขณะการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวยังครอบคลุมไปไม่ถึง

ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการในการควบคุมเครื่องเล่นที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวโดยแก้ไขบทนิยาม “เครื่องเล่น” รวมทั้งเพิ่มเติมกฎเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องเล่น รวมทั้งคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและพนักงานควบคุมเครื่องเล่น ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องเล่น รวมทั้งคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและพนักงานควบคุมเครื่องเล่น เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ โดยรับความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปประกอบการพิจารณา พร้อมกันนี้ กระทรวงมหาดไทย ต้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาประกอบกัน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง