สภาเกษตรกร นำร่องฝึกแรงงาน-ลูกเรือประมงลดขาดแคลน

13 มีนาคม 2561
2,668

"สภาเกษตรกร" นำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย ลดขาดแคลน-พึ่งพาแรงงานต่างด้าว สร้างความมั่นคงอุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเปิดงาน “โครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย” ณ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ว่า จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการประมงที่ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก และนำไปสู่ปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมาหลายประการ เช่น สหภาพยุโรป (EU) กลุ่มประเทศคู่ค้าสินค้าประมงที่สำคัญของไทย มองว่าประเทศไทยมีการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสม เป็นการทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal unreported and Unregulated Fishisg : IUU Fishing) มีการกดขี่ใช้แรงงานและค้ามนุษย์ (Slavery at Sea/Trafficking in Person) ส่งผลด้านลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและจะยังคงถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากประเทศคู่ค้าเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าจับตามองต่อไป (Tier 2 watch list) เป็นต้น

สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็นคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหารือแนวทางจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย โดยมีหน้าที่รวบรวม สรุปข้อมูลต่าง ๆ กำหนดแนวทางจัดตั้งและดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเผยแพร่ขยายผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ

โดยเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2560 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดนในคราวนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร ที่ จ.สงขลา ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านแรงงานประมง ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้กับแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาจากการขาดแรงงานในปัจจุบัน และได้มีข้อสั่งการเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีให้มีการดำเนินงานตามข้อเสนอดังกล่าว ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายสิทธิพร กล่าวต่อไปว่า ในระหว่างรอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ในคราวประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2561 ได้มีมติให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) , กรมประมง , สมาคมประมงแห่งประเทศไทย , กระทรวงแรงงาน , กรมเจ้าท่า , สำนักงานกิจการความมั่นคง และ กรมยุทธการทหารเรือ จัดทำโครงการนำร่อง “ฝึกลูกเรือประมงไทย” จำนวน 15 คน ในระหว่างวันที่ 12 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จ.สมุทรปราการ และฝึกภาคปฏิบัติ ณ ท่าเทียบเรือแพปลาชาญวัฒนา 1 อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

โครงการนี้เป็นการนำร่องการพัฒนาแรงงานไทยตามหลักสูตรระยะสั้น ที่คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วว่าสามารถที่จะสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมการประมงไทย และลดการขาดแคลนแรงงานและการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในภาคการประมง มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของแรงงาน โดยพัฒนาแรงงานไทยให้มีศักยภาพความรู้ ความชำนาญในการทำประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สถานภาพ ปัญหา อุปสรรค และกระบวนการดำเนินงาน ในประเด็นต่าง ๆ และเมื่อจบโครงการสมาคมประมงแห่งประเทศไทยจะรับเข้าทำงานโดยมีค่าตอบแทนวันละ 500 บาท รวมทั้งสวัสดิการที่จูงใจ ซึ่งจะสรุปผลโครงการเสนอให้รัฐบาลขยายผลต่อไป

แชร์ข่าว :
Tags: