กรมบัญชีกลาง เปิดให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

12 มีนาคม 2561
4,043

กรมบัญชีกลาง ให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ณ จุดให้บริการ ชั้น 1 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากประกาศใช้บังคับ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลางจึงได้เปิดจุดให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ได้ที่ ชั้น 1 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนมีแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กรมบัญชีกลางได้กำหนดช่วงเวลาการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ดังนี้

สาขางานก่อสร้างที่รับลงทะเบียน วันที่รับลงทะเบียน

1. สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทางทะเล สาขางานก่อสร้างขุดลอก และบำรุงรักษา ร่องน้ำชายฝั่งทะเล สาขางานก่อสร้างขุดลอก และบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561

3. สาขางานก่อสร้างชลประทาน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561

4. สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน และสาขางานก่อสร้างทาง และสะพานพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

สำหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกสาขาที่เคยอยู่ในบัญชีหน่วยงานของรัฐ แต่ทะเบียนเดิมหมดอายุก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หรือทะเบียนกำลังจะหมดอายุไม่เกินวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และไม่ได้ยื่นขอต่อทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐไว้ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ก็สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่กรมบัญชีกลางทันที

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ประสงค์จะมีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ สามารถนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนได้ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถศึกษาคู่มือ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่ www.gprocurement.go.th

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง