ก.แรงงาน ผนึก ปตท. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ

10 มีนาคม 2561
2,850

ก.แรงงาน ผนึกกำลัง ปตท. ส่งเสริมระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (Safety Standard for SMEs : SSS) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยกล่าวว่า โครงการ 3 S หรือ Safety Standard for SMEs : SSS เป็นสัญญาณที่ดีที่ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการทั้งสถานประกอบการขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) พร้อมให้คำปรึกษา จัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย และนำองค์ความรู้ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าตรวจสอบประเมินผลสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการอย่างเป็นระบบมากกว่า 70 แห่ง โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชนจากบริษัทชั้นนำเข้าร่วมเป็นพันธมิตรให้การสนับสนุนและบูรณาการกิจรรม เพื่อร่วมกันปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ สสปท.กำหนด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ควบคู่ไปกับความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล

10664_025

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า PTTGC มีเป้าหมายยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้ากลุ่มพลาสติก ไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังพร้อมให้การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ให้มีระบบที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไป

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง