ราชกิจจาฯ ประกาศปรับค่าที่พัก 'อุทยานแห่งชาติ' ฉบับใหม่มีผลแล้ว

27 กุมภาพันธ์ 2561
7,542

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องกําหนดอัตราค่าตอบแทนที่พักอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่มีผลแล้ว

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องกําหนดอัตราค่าตอบแทนที่พักอุทยานแห่งชาติ ระบุว่า  ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติม จึงประมวลประกาศกําหนดอัตราค่าตอบแทนที่พักอุทยานแห่งชาติฉบับต่างๆ ที่ออกประกาศไปก่อนแล้ว เพื่อจัดทําเป็นประกาศกําหนดอัตราค่าตอบแทนที่พักอุทยานแห่งชาติฉบับเดียว กรมอุทยานแห่งชาติฯ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและบริการท่องเที่ยวสําหรับบุคคลทั่วไปและเยาวชนในการศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ จึงกําหนดว่าการสํารองที่พักอุทยานแห่งชาติ ให้ติดต่อสํารองที่พักและชําระเงินได้ ณ จุดบริการจองที่พักและบริการออนไลน์ สํานักอุทยานแห่งชาติ หรือสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา หรืออุทยานแห่งชาติ หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-0760 หรือสํารองที่พักด้วยตนเองและชําระเงินได้ตามช่องทางที่กําหนดในเว็บไซต์ของกรมอุทยานฯ www.nps.dnp.go.th

ส่วนการใช้บริการที่พักอุทยานแห่งชาติ ให้นําหลักฐานการสํารองที่พักและการชําระเงินไปยื่นแสดงในวันเข้าใช้บริการ และในกรณีที่มีการเข้าพักเกินจํานวนที่กําหนด ผู้ใช้บริการต้องชําระค่าตอบแทนที่พักสําหรับจํานวนที่เกิน โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่นๆ เพิ่ม ในอัตราดังนี้ ประเภทบ้านพัก ชําระเพิ่มคนละ 100 บาทต่อคืน และประเภทค่ายพักแรม ชําระเพิ่มคนละ 50 บาทต่อคืน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค.2561 

ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แชร์ข่าว :
Tags: