คณะศิษย์เก่า-นร.แถลงจี้ตั้งคกก.สอบ 'ผอ.เซนต์คาเบรียล' เซ่นปมฉาวอื้อ

19 กุมภาพันธ์ 2561
5,313

แถลงการณ์คณะศิษย์เก่า-นักเรียน จี้ตั้งคกก.ตรวจสอบ "ผอ.เซนต์คาเบรียล" เซ่นปมฉาวอื้อ และขอตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษาพิเศษผู้อํานวยการ

เครือข่ายบุคลากร ออกแถลงการณ์ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีตัวแทนจากบุคลากรที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตาม ผอ.ร.ร.เซนต์คาเบรียล ใช้งบประมาณส่อทุจริต บริหารงานไม่โปร่งใส ขณะที่นักเรียนปัจจุบัน
แถลงการณ์ภาคีเครือข่ายบุคลากรครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เรื่อง เรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารสถานศึกษาที่ไม่โปร่งใสและขาดธรรมาภิบาล ของผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษาพิเศษผู้อํานวยการและ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของโรงเรียน ฉบับที่ 1 ตอนหนึ่งว่า

ตามที่ ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ได้รับแต่งตั้งจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้มาปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตั้งแต่ปีการศึกษา2556เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้ใช้อำนาจการบริหารโรงเรียนไปในลักษณะที่ไม่โปร่งใส ขาดธรรมาภิบาล ขาดจริยธรรมที่ดี ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่ ตลอดจนครองตนด้วยจริยวัตรที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะนักบวชของคณะภราดาแห่งมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยหรือไม่ ส่งผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานที่ไม่เป็นระบบ ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ทั้งยังมีทํางานด้านการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่มิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกระบวนการอันชอบธรรม ใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่เหมาะสม และส่อไปในทางทุจริตหรือไม่ จนนํามาซึ่งความไม่ไว้วางใจของบุคลากรครูที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ส่งผลต่อเนื่องถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาผู้ปกครองและนักเรียนมีต่ออการบริหารโรงเรียนและมีต่อ ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ โดยตรงในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อํานวยการ (บอร์ดบริหาร) ประชุมหารือ ร่วมกันเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีตัวแทนจากบุคลากรที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนและขอเรียกร้องของภาคีเครือข่ายบุคลากรครู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และขอร้องเรียนจากภาคประชาคมเซนต์คาเบรียล และนําข้อเท็จจริงที่ได้จากการ ตรวจสอบนั้นสรุปเป็นรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแถลงรายงานดังกล่าวในที่สาธารณะให้ประชาคมเซนต์คาเบรียลและสังคมได้ทราบข้อเท็จจริงร่วมกัน

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 นี้ ภราดา ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศยังได้ใช้อํานาจแต่งตั้งบุคคลภายนอก คือ นางธัญยธรณ์ รัศมีบุญพัฒน์ ให้มาดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษผู้อํานวยการ และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จึงขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษาพิเศษผู้อํานวยการและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของโรงเรียน รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่มิได้ ระบุไว้ในแผนงานงบประมาณประจําปี ตรวจสอบว่ามีการลดปริมาณและคุณภาพของอาหารและโภชนาการในการ จัดอาหารให้แก่คณะครูและนักเรียนจริงหรือไม่ หากมีการปฏิบัติดังกล่าวจริง ให้มีการตรวจสอบและชี้แจงว่า เป็นเพราะเหตุใด และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาพิเศษผู้อํานวยการ กับผู้อํานวยการโรงเรียน รวมถึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการบริหารสถานศึกษาที่ส่อไม่โปร่งใสและขาดธรรมาภิบาล ของผู้อำนวยโรงเรียนเซนต์คาเบรียล พฤติการณ์การครองตนในฐานะนักบวชของคณะภราดาแห่งมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง