เปิดสัตวแพทย์นานาชาติ ประเดิมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี!

19 กุมภาพันธ์ 2561
4,722

มวล.เปิด“สัตวแพทย์นานาชาติ"มาตรฐานการศึกษาอังกฤษ ประเดิมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 23-29 มี.ค.นี้ พร้อมเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก30 คน ในปีนี้

าสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กและการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทย์นานานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วม 40 คน ณ ประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยคุณภาพสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้นำมาตรฐาน UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอน ใช้ระบบ Smart Classroom มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

"นอกจากนี้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มี สภาวิชาชีพรองรับต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ EXIT-EXAM ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบา ในการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามวิทยาลัยดังกล่าวด้วย"อธิการบดี มวล.ระบุ

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต่อว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ว่า เพื่อผลิตบัณฑิตทำงานในประเทศและดูแลผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งการไปทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเทศแถบอาเซียนอีกด้วย ทื่สำคัญสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกด้านสาธารณสุข ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งคนเหล่านั้นหันมาให้ความสนใจการเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนคลายเหงามากขึ้น ซึ่งการเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีและการเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ถือเป็นกลไกในการยกระดับการศึกษาของสัตวแพทย์สู่สากล

ด้านศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ กล่าวว่า โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี ซึ่งจะเปิดนำร่องในวันที่ 29 มีนาคม 2561 จะเป็นกลไกในการยกระดับการศึกษาสัตวแพทย์สู่สากล มาตรฐานระดับโลก และเป็นการสนองนโยบายของประเทศในเรื่องสุขภาพของคน สุขภาพของสัตว์และสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยดูเป็นองค์รวม (One Health) และต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (ไทยแลนด์ 4.0)

"ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สะสมประสบการณ์มายาวนาน เช่น โครงการขยายผลผลิตสัตว์น้ำ โคขุนประชารัฐ อาหารปลอดภัย และโครงการพัฒนาสื่อการสอนหุ่นจำลองจากยางพารา (Medical model by para rubber) ตลอดจนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และของประเทศ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลสัตว์เล็กจะเปิดให้บริการรักษาสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีในช่วงงานวลัยลักษณ์เดย์ 23-29 มีนาคม 2561 นี้ด้วย"ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ กล่าว

ในขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตร์นานาชาติเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้มีการขอการรับรองจากสัตวแพทยสภา และมีเป้าหมายที่จะไปขอการรับรองจากต่างประเทศอีกด้วย มีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ โดยความเป็นพิเศษของหลักสูตรนี้จะมีการเรียนในศาสตร์ที่หลากหลาย นักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตรทางวิชาการทฤษฎีหลักตั้งแต่ปีที่ 1ถึงปีที่ 4 หลังจากนั้นในปีที่ 5 นักศึกษาจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในศาสตร์ตามชนิดของสัตว์ ส่วนปีที่ 6 นักศึกษาสามารถเรียนรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมตามที่นักศึกษาประสงค์ได้ โดยหลักสูตรนี้ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน

แชร์ข่าว :
Tags: