ประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยายี่ห้อดัง หวั่นผู้ใช้ยาเกิดโรคตับอักเสบ

15 กุมภาพันธ์ 2561
75,264

ประกาศราชกิจจาฯ สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยายี่ห้อดัง หวั่นผู้ใช้ยาอาจไม่ปลอดภัย เกิดโรคตับอักเสบ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๘๐๗/๒๕๖๐ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา

ด้วยปรากฏว่ายาอะเซตฟีโนลิเซทิน (Acetphenolisatin) หรือออกซีเฟนิเซติน (Oxyphenisatine) ที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้ในรูปแบบยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน ในข้อบ่งใช้เป็นยาระบาย บรรเทาอาการท้องผูกไม่มีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพของยา หรือไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ และอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาเนื่องจากอาจทําให้เกิดโรคตับอักเสบ (hepatitis)

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุม ครั้งที่ ๓๗๔ - ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาชนิดรับประทานตํารับยาเดี่ยวอะเซตฟีโนลิเซทิน (Acetphenolisatin) หรือออกซีเฟนิเซติน (Oxyphenisatine) ทะเบียนตํารับยาเลขที่ 1A 347/31 ชื่อการค้า Satin ผลิตโดยบริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยนแล็บบอราตอรี่ จํากัด จํานวน ๑ ตํารับ

อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคําสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แชร์ข่าว :
Tags: