ดีเดย์ 27 มี.ค. รับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

6 กุมภาพันธ์ 2561
6,722

"กรมบัญชีกลาง" เตรียมสั่งการส่วนราชการทั่วประเทศเริ่มใช้งานระบบการรับ - จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกัน 27 มี.ค. เป็นต้นไป

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมสั่งการส่วนราชการทุกแห่งทั่วประเทศเริ่มใช้งานระบบการรับและจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป หลังจากผลักดันให้มีการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน ผ่านระบบ KTB Corporate Online การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง EDC และ QR Code เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระของส่วนราชการในการจัดการเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ และลดช่องทางการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ให้ทุกส่วนราชการติดตั้งอุปกรณ์และเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบดังกล่าว และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อเริ่มปฏิบัติงานจะไร้ปัญหาและอุปสรรค จึงได้มอบหมายให้ "ทีมงานหมอคลังอุ่นใจ" 78 ทีม ประกอบด้วย บุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยมีหัวหน้าทีมเป็นคลังจังหวัด 76 ทีม และผู้บริหารของกรมบัญชีกลางอีก 2 ทีม เร่งสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และพร้อมนำไปใช้งานจริงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสดได้ในอนาคต

สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) เป็นการดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยมุ่งที่จะพัฒนาการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและลดขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้อีกด้วย

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง