โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'นายก-15กรรมการ' สภาม.สงขลานครินทร์

30 มกราคม 2561
4,065

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นายก-15กรรมการ" สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมาตรา ๒๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๖ ราย ดังนี้
๑. นายจรัส สุวรรณเวลา เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายกนก วงษ์ตระหง่าน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางสาวกฤษณา ไกรสินธุ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายบุญปลูก ชายเกตุ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายบุญสม ศิริบํารุงสุข เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางสาวปราณี กุลละวณิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายยืน ภู่วรวรรณ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายวิจารณ์ พานิช เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายวิจิตร ณ ระนอง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสนิท อักษรแก้ว เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายสราวุธ เบญจกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. นายอาวุธ ศรีศุกรี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง