องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ม.ราชภัฏเชียงราย

25 มกราคม 2561
1,801

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัย และให้ความสำคัญในการยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพระราชทานพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอน เพื่อยกระดับการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น

659

วันนี้ เวลา 09.30 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (2560-2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ที่น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง กำหนดคุณลักษณ์บัณฑิตครู 5 ปี ให้เป็นครูมืออาชีพ น้อมนำ ศาสตร์พระราชา พัฒนาท้องถิ่น การเป็นครูมืออาชีพ คือ จะต้องมีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาวิชา เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตอาสา การน้อมน้ำศาสตร์พระราชา คือ มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส หลักการทรงงาน

669


โดยพัฒนารายวิชาศาสตร์พระราชาเป็นวิชาชีพของการศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและภูมิปัญญา รักและภูมิใจในท้องถิ่น มีทักษะในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ในตอนบ่าย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง