'คสช.'งัด'ม.44.' ปรับโครงสร้าง สนง.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

22 มกราคม 2561
3,540

“บิ๊กตู่” ออกคำสั่ง ม.44 ตั้งสนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โอนพนง. และขรก. กรมชลประทาน-ทรัพยากรน้ำ ตามบัญชีรายชื่อที่กำหนด มาปฏิบัติราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 ที่ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 นั้น เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสามารถจัดทางบประมาณแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้ทันต่อระยะเวลาการดำเนินการ รวมทั้งเข้าสู่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในระยะ 20 ปี ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทาง การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา 258 (ช.) ด้านอื่น ๆ (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ อาทิ

ข้อ 1 ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติตามคำสั่งในวรรคหนึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อ 2 ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของกรมชลประทาน และ กรมทรัพยากรน้ำ ตามบัญชีรายชื่อที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายประกาศกำหนด มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีกาหนดเวลา หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้ไปรายงานตัวต่อเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เมื่อครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ข้าราชการและพนักงานราชการที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานผู้ใดประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ในอัตราของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภายในสามสิบวันก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว เว้นแต่เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นสมควรจะแต่งตั้งข้าราชการหรือทำสัญญาจ้างพนักงานราชการก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งก็ได้ ให้เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแต่งตั้งข้าราชการหรือทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามวรรคสอง และได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนด เป็นข้าราชการหรือ พนักงานราชการในกรอบอัตรากำลังของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานราชการที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานผู้ใด ไม่ประสงค์ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในกรอบอัตรากำลังของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือไม่ได้รับการคัดเลือกตามวรรคสาม ให้ข้าราชการหรือพนักงานราชการ กลับไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการต้นสังกัดเดิม ในชื่อตำแหน่งในสายงานเดิม หรือตาแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าเดิม เป็นต้น

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง