ถกกรอบอัตรากำลังบุคลากรสธ. เพื่อให้เหมาะสมกับภาระงาน

18 มกราคม 2561
2,370

"พญ.พรรณพิมล" เผยหลังถกโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เหมาะสมกับภาระงานปัจจุบัน พัฒนาตามภาระงาน

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงสร้าง กรอบ อัตรากำลัง และความก้าวหน้างานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้าง กรอบ อัตรากำลังบุคลากรในสังกัดให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีหน่วยบริการหลายระดับมากกว่า 1 หมื่นแห่ง มีบุคลากร ทุกสาขาวิชาชีพกว่า 4 แสนคน ซึ่งแต่ละกลุ่มงานบริการมีภาระงานมากน้อยแตกต่างกัน จำเป็นต้องมีโครงสร้าง กรอบ อัตรากำลังที่เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ เกิดประโยชน์กับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันมาโดยตลอด

ในที่ประชุมคณะทำงานกลุ่มงานจิตเวชฯ วันนี้ ได้ข้อสรุปใน 3 ประเด็น คือ 1.การรวมงานด้านยาเสพติดเข้ามาอยู่ในกลุ่มงาน ด้านจิตเวช ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 2.ในเรื่องอัตรากำลังตามโครงสร้างที่ประกาศ ซึ่งได้มีการหารือทั้งแนวคิด จำนวนคนที่เหมาะสม เพื่อนำไปเสนอต่อ อ.ก.พ.สป. ต่อไป 3.ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเดิมทำงานในรูปของสหวิชาชีพ อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการแยกเป็นกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดตามความพร้อมหรือตามเหตุผลความจำเป็น ในการจัดบริการผู้ป่วย โดยมีกรมวิชาการช่วยพัฒนา

ทั้งนี้ การจัดทำโครงสร้าง กรอบ อัตรากำลังนั้น ดำเนินการภายใต้รูปแบบคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ประธานชมรม และผู้ปฏิบัติงานจริงในสหวิชาชีพต่างๆ และเพื่อให้การบริหารอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพ ได้ประกาศโครงสร้างกรอบอัตรากำลังที่จัดทำตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีจุดประสงค์เพื่อให้ได้โมเดลการบริหารจัดการที่ดี หรือได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา นำมาปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ชัดเจนสอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริง

"เราต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาการควบคุมกำกับกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข ยังทำได้ยังไม่สมบูรณ์ เกิดปัญหาการกระจายคน หรือเรามีภาระงานแต่ไม่ได้นำมาคิด การจัดทำกรอบอัตรากำลังในครั้งนี้ จะช่วยให้มองเห็นภาพชัดเจน และหากมีปัญหาภาระงานไม่สอดคล้องกับกรอบอัตรากำลัง เช่น กลุ่มงานจิตเวชที่ได้อุทธรณ์มา คณะทำงานพร้อมที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ขอให้คณะทำงาน ทั้งจิตแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ไปสื่อสารในกลุ่ม เพื่อลดความกังวลใจ ยืนยัน กรอบอัตรากำลังต้องพัฒนาตามภาระงาน" แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง